Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одржавање рударских машина

Студијски програм:
Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Одржавање рударских машина
Предавачи:
проф. др Предраг Јованчић, мастер Стеван Ђенадић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са појмовима, местом и улогом одржавања рударских машина у рударској индустрији. Основни принципи одржавања заснивају се на заштити инвестиција рудника кроз бригу и одржавање машина и опреме, зграда и некретнина. Одржавање оправдава своју улогу путем одговарајућег рада са циљем да се максимално продуже могућности машина и уређаја, како би испуниле услове рада и производње у руднику и тако оптимално повратиле инвестиције.
Исход предмета:
Усвојена знања омогућују адекватан приступ испуњењу захтева на одржавању рударских машина. Савладавањем програмског садржаја студенти стичу неопходан фундус знања о одржавању рударских машина. Разумевање функције одржавања савремених рударских техничких система, актуелне терминологије као и познавање савремених метода које се користе у области одржавања. Способност за самосталан, креативан рад у оквиру функције одржавања у рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Циљеви одржавања техничких система у рударству. Основни принципи одржавања рударских машина. Инжењерство одржавања и сигурност функционисања. Системски прилаз одржавању. Појам техничког система. Животни циклус техничког система. Трошкови животног века. Процес одржавања техничког система. Управљање и контрола одржавања. Системи одржавања. Методологија одржавања. Концепција одржавања. Организација одржавања. Технологија одржавања са применом техничке дијагностике. Логистика и интегрална логистичка подршка. Моделирање и оптимизација система одржавања. Трошкови одржавања. Карактеристике система одржавања - поузданост. Анализа и оцена система одржавања. Пројектовање техничких система за одржавање. Управљање резервним деловима. Монтажа рударских машина. Трибологија. Подмазивање. Запремински ломови - оштећења елемената. Информациони системи у одржавању.

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Постоји само један поправни колоквијум на крају семестра. На преосталим часовима вежби, раде се примери из праксе и задаци. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. Подршка информационих система одржавању. Кроз практичне примере обрадиће се напредне методе одржавања (проактивно, тотално продуктивно одржавање итд.). Студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература:
  1. Јованчић Предраг, Одржавање рударских машина, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет, ISBN 978-86-7352-250-0, РГФ Београд, 2014.
  2. Тодоровић Б. Јован, Инжењерство одржавања техничких система, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, 2006.
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области одржавања рударске опреме чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у области одржавања рударских машина.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми45
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти