Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одлагање индустријског отпада

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Одлагање индустријског отпада
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Геомеханика стена и тла
Циљ предмета:
Упознавање са принципима, могућностима и поступцима прикупљања, транспорта и депоновања индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката (јаловине, пепео и шљаке итд.)
Исход предмета:
Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за прикупљање, транспорт и депоновање индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. термин: Депоније отпадних материјала. Намена, задаци, статистички показатељи. Врсте. 2. термин: Основне карактеристике отпада. Гранулометријски састав. Хемијски и минералошки састав. Густине. Влажност, сатурисаност. Порозност . Збијеност. Брзина таложења. Елементи унутрашњег отпора. Стишљивост. Коефицијент филтрације. Конзистенција. 3-4. термин: Основни елементи система за депоновање отпадних материјала. Транспорт. Оконтурење депоније. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. 5. термин: Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки фактори. 6. термин: Методе надградње: наступна, одступна и метода централне линије. 7-8. термин: Вода у депонији. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација. 9. термин: Пројектовање депонија. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. 10. термин: Стабиност депонија. Ризици експлотације. 11. термин: Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас.12. термин: Специфичности депоновања пепела и шљаке. 13. термин: Специфичности депоновања јаловине из постројења за припрему минералних сировина. 14. термин: Специфичности депоновања црвеног муља, гипса из постројења за ОДГ, фосфогипса и отпадне исплаке. 15. термин: резервни термин.

Практична настава
Карактеристике отпада. Одређивање појединих параметара. Пројектовање депоније отпадних материјала - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Недић М., Одлагање индустријског отпада, Рударско-геолошки факултет, 2014.
  2. Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  3. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
  4. ICOLD, Bulletin 74, Bulletin 104, Bulletin 103, Bulletin 106, Bulletin 121, Paris
Метода извођења наставе:
предавања + вежбања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти