Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мониторинг у животној средини

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Мониторинг у животној средини
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са принципима и поступцима мониторинга животне средине, са посебним нагласком на мониторинг у областима где се врши експлоатација и прерада минералних сировина
Исход предмета:
Обученост за практично извођење мониторинга на рударским објектима, анализу стања и предузимање превентивних мера.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1-2. термин: Појам, место, улога, потреба, примена и значај мониторинга. Предмет мониторинга. Законска регулатива. Рударство и мониторинг. Програм мониторинга. Прављење програма за мониторинг животне средине. Утврђивање циља и задатака. Дефинисање места мониторинга, обима радова, потребних анализа и динамике. приказивање резултата и извештавање. Контрола квалитета. 3. термин: Врсте мониторинга. Организација мониторинга. 4. термин: Узорковање. 5-7. термин: Индикатори. Законска регулатива. Мониторинг вода. Мониторинг површинских вода. Мониторинг подземних вода. Мониторинг отпадних вода. Мониторинг седимената. 8-9. термин: Индикатори. Законска регулатива. Мониторинг ваздуха. Мониторинг буке. Мониторинг јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 10-11. термин: Индикатори. Законска регулатива. Мониторинг земљишта. Мониторинг отпада . 12. термин: Биолошки мониторинг. 13.термин: Мониторинг урбаних средина. 14. термин: Ревизија стања у животној средини-аудит. 15. термин: резервни термин.

Практична настава
Припрема програма мониторинга: избор места узорковања и мерења, дефинисање индикатора, организовање мониторинга. Анализа добијених резултата. Предлог закључака и активности. Мониторинг вода. Утицај флотацијског јаловишта на планински водоток. Утицај површинског копа на воде у окружењу. Утицај рудника угља на велику равничарску реку. Утицај површинског копа на загађење ваздуха. Утицај површинског копа, термоелектрана, депонија угља и депонија пепела на загађење ваздуха, вода и земљишта у окружењу.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Нишић Д., Цвјетић А., Ранђеловић Д., Секулић З., Мониторинг у животној средини, РГФ, 2015.
  2. Burden R.F., McKelvie I., Foerstner U., Guenther A., Environmental monitoring handbook, McGraw-Hill, 2002
  3. Wiersma G.B. (editor), Environmental Monitoring, CRC Press, 2004
  4. Marcus J.J. (eitor), Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London, 1997
Метода извођења наставе:
предавања + вежбања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти