Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање дисперзије загађења животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Моделирање дисперзије загађења животне средине
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о природи и сврси моделирања дисперзије загађења ваздуха и буке, типологији модела и дефинисању основних концепата. Упознавањe са основним корацима у развоју модела, калибрацијом, верификацијом и валидацијом модела, анализом осетљивости, карактеристикама, архитектуром и функционисањем одабраних модела.
Исход предмета:
Предмет омогућава студентима разумевање физичких принципа дисперзије полутаната у ваздуху. Током курса од студената се очекује да стекну довољно знања за избор и примену најприкладнијег модела за предикцију загађења ваздуха (SCREEN 3, AERMOD). Курс омогућава студентима познавање основа акустике. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за избор и примену најприкладнијег стандарда и модела за мапирање и предикцију буке (SoundPLAN).
Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој, оцена и примена модела у заштити животне средине (Зашто су модели важни; Циклус процеса моделирања; Развој модела; Евалуација модела; Примена модела), Мапирање буке (Увод у акустику; Утицај буке на човека; Мерење и оцена буке; Мапирање буке – Појам мапирања, Општа методологија за мапирање буке, Софтвери за мапирање, зонирање, буке - SoundPLAN), Моделирање дисперзије загађења ваздуха (Метеорологија и атмосфера – Грађа и састав атмосфере, Основни метеоролошки параметри, Принципи вертикалног кретања, Стабилност атмосфере; Подизање перјанице - Настајање (подизање) перјанице, Импулс и пловност, Изрази за подизање перјанице, Стабилност и понашање перјанице; Моделирање дисперзије загађења ваздуха – Конститутивне једначине, Гаусова дисперзија, Одређивање коефицијената дисперзије; Примена модела дисперзије – Најчешће коришћени модели SCREEN3, ISC-PRIME и AERMOD).

Практична настава
Припрема графичких подлога за моделирање (картографија, дигитални модел терена и сл.). Примена модела SoundPLAN за мапирање буке. Примена модела SCREEN 3 и AERMOD за моделирање дисперзије загађења ваздуха.

Литература:
  1. Visscher A. (2013) Air Dispersion Modeling: Foundations and Applications, Wiley, Fourth Edition, ISBN 978-1-118-07859-4, 9781118723098, 1118078594.
  2. Schnelle K.B., Russell F. Dunn R.F., Ternes M.E. (2016) Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition, CRC Press,Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4822-4562-2.
  3. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0.
  4. Turner, D.B., and R.H. Schulze (2008) Practical Guide to Atmospheric Dispersion Modeling. Dallas, TX: Trinity Consultants, Inc., and Air & Waste Management Association.
  5. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ISBN 86-7352-105-X.
  6. US EPA (2009) Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models.
  7. US EPA (2004) AERMOD: Description of model formulation, EPA-454/R-03-004.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком. Практична настава обухвата самосталан рад студената са моделима SoundPLAN, SCREEN3 и AERMOD.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми1x20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти