Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена и тла

Предавачи:
проф. др Небојша Гојковић, доц. др Вељко Рупар
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Техничка физика, Механика I и II, Основи геологије и Вероватноће и статистике.
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности
Садржај предмета:

Теоријска настава
Проучавање физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, као основа за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознавање са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно упознавање са основама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости.

Практична настава
Приказаће се метода за испитивање физичких и механичких својства стена и тла, деформабилност стена и тла. Изучавање основних система класификација стенске масе. Приказаће се основни поступци за утврђивање напонског стања у стенском масиву и носивост тла. Изучавање основа анализе стабилности подземних просторија и стабилности косина.

Литература:
  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -