Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Карактеризација и управљање отпадом

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS)
Назив предмета: Карактеризација и управљање отпадом
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.
Циљ предмета:
Курс даје основне смернице о узорковању, карактеризацији материјала, мониторингу и третману отпада, као и о утицају на животну средину. Управљање чврстим отпадом подразумева поновну употребу и искориштење састојака отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала. Крајњи циљ је добијање образованог специјалисте који је способан да на бази свеобухватне анализе отпада одреди његов карактер, могућност даљег третирања и коришћења, односно да дефинише технологију одлагања и начин решавања очекиваних техничких и еколошких проблема.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада; да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања; да развију способност предвиђања понашања отпада, могућност комплексне валоризације отпадног материјала која му даје нову употребну вредност.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.термин: Отпад. Врсте отпада. Хијерархија у поступању са отпадом. Каталог и листе отпада. Законска регулатива. 2-4. термин: Узорак и узорковање. Врсте. Репрезентативност . Техника узорковања: експертско, једноставно случајно, стратиграфско случајно, систематско/мрежно, узорковање скупа рангираних јединица и кластер узорковање. Статистичке процедуре у узорковању. Опрема за узимање узорака. Обрада узорака. Мерење параметара in situ. 5-6. термин: Физички параметри . Припрема узорака. Физички параметри чврстог отпада: густина, насипна, запреминска и релативна густина, гранулометријски састав, угао насипања, брзина таложења. Начин одређивања и коришћење добијених података. 7-8 термин: Хемијски и физичко-хемијски параметри. Припрема узорака Хемијски састав чврстог отпада. Силикатна анализа. Излуживост чврстог отпада. Тестови излуживости. Опасне хемијске супстанце у отпаду. Начин одређивања и коришћење добијених података. 9. термин: Биолошки параметри. Припрема узорака. Билошки параметри у узорцима воде: хлорофил, колиформне бактерије, бентички макробескичмењаци. Биолошка испитивања квалитета ваздуха. за одређивање биолошких параметара. Начин одређивања и коришћење добијених података. 10. термин: Минералошки параметри. Припрема узорака. Рендгенске анализе. Микроскопске анализе. Начин одређивања и коришћење добијених података. 11-12. термин: Геомеханички параметри: Припрема узорака. Порозност и коефицијент порозности, збијеност и релативн азбијеност, влажност и оптимална влажност, сатурисаност, консолидација материјала, коефицијент водопропустљивости, кохезија, угао унутрашњег трења, модул стишљивости, конзистенција и границе конзистенције. Начин одређивања и коришћење добијених података. 13-14. термин: Управљање отпадом. Припрема планова за управљање отпадом. Нивои припреме планова: државни, регионални, општински, предузећа и установе. Начела управљања отпадом. Законска регулатива. Разврставање и раздвајање отпада. Начин складиштења и третмана неопасног отпада. Начин складиштења и третмана опасног отпада. Припрема и делови плана управљања отпадом. 15. термин: резервни термин.

Практична настава
Узорак и узорковање. Примена статистике у узорковању. Узорковање чврстог отпада и земљишта. Узорковање вода. Узорковање гасова и ваздуха. Опрема за узимање узорака. Обрада узорака. Припрема за колоквијум. Колоквијум 1. Анализа резултата колоквијума. Физички параметри. Припрема узорака за одређивање физичких параметара. Одређивање на узорцима чврстог отпада: густина, насипна и запреминска густина, крупноћа и гранулометријски састав, угао насипања, брзина таложења. Припрема за колоквијум. Хемијски и физичко-хемијски параметри. Одређивање појединих параметара силикатне анализе. Одређивање излуживост чврстог отпада. Термо-гравиметријске анализе. Припрема узорака за одређивање хемијских параметара. Минералошки параметри узорака чврстог отпада. Припрема узорака за минералошке анализе. Рендгенске анализе. Микроскопске анализе. Припрема за колоквијум. Колоквијум 2. Анализа резултата колоквијума Геомеханички параметри. Припрема узорака за одређивање геомеханичких параметара. Одређивање геомеханичких параметара на узорцима чврстог отпада: збијеност и релативна збијеност, влажност и оптимална влажност, консолидација материјала, коефицијент водопропустљивости, модул стишљивости. Припрема за колоквијум. Колоквијум 3. Анализа резултата колоквијума. Израда плана управљања отпадом за конкретно предузеће. Припрема за испит.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Нишић Д., Томанец Р., Ранђеловић Д., Карактеризација отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2017
  2. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  3. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
  4. Обрадовић Р., Најдановић Н., Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт, Београд - Земун, 1999.
Метода извођења наставе:
Студенти у лабораторијама изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (отпадима, јаловинама концентрације, коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују њихову будућу примену. Упознају се са могућностима валоризације корисних компоненти из тих нових техногених минералних сировина.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти