Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истражни радови

Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић, мастер инж. руд. Катарина Урошевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Овај курс подразумева познавање Основа геологије и Основа рударства.
Циљ предмета:
Циљ курса је да студенте рударства упозна са основним методама истраживања лежишта чврстих минералних сировина, рударским истражним радовима који се при томе примењују као и методама процене истраживаног лежишта.
Исход предмета:
Познавање и разумевање садржаја које овај предмет нуди неопходни су за учење и разумевање Метода и технологија експлоатације лежишта минералних сировина и Пројектовања рудника.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Минералне сировине. Лежишта минералних сировина. Циљеви и задаци истраживања лежишта чврстих минералних сировина, Минерални ресурси и минералне резерве, Истраживање лежишта чврстих минералних сировина. Проспекција. Претходно истраживање. Детаљно истраживање. Експлоатационо истраживање, Површински истражни радови. Подземни истражни радови. Истражно бушење, Картирање истражних радова. ГИС технологија и њена примена у истраживању лежишта, Процена лежишта чврстих минералних сировина, Утврђивање квалитета минералних сировина (опробавање), Конвенционалне методе процене минералних резерви. Параметри за процену резерви, Процена рудних резерви. Метод аритметичке средине. Метод троуглова и четвороуглова, Метод паралелних равни. Метод блокова, Геостатистичка процена минералних резерви. Основе геостатистичког приступа, Вариограм. Једнодимензиони вариограм. Дводимензиони вариограм. Тродимензиони вариограм. Дескриптивна својства вариограма. Квантификација вариограма. Закључивање на основу вариограма. Практични проблеми, Варијансе и коваријансе. Кригова релација. Израчунавање варијанси. Глобална процена рудних резерви. Директно проширење у две и три димензије. Независна проширења. Геометријска грешка. Глобална процена резерви на основу акумулације и дебљине, Криговање. Фактори који одређују тежине криговања. Криговање у пракси. Верификација геостатистичког модела криговањем.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања.

Литература:
  1. С. Торбица, Б. Глушчевић. ИСТРАЖНИ РАДОВИ-скрипта. Рударско-геолошки факултет Београд. Београд 2006.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
30 15 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -