Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодезија 1

Студијски програм:
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска геодезија 1
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић, проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти упознају са значајем, улогом и применом геодезије у инжењерским радовима при изради инфраструктурних објеката, основним техникама преноса пројекта на терен, геодетским радовима при изради објеката, контролом геометрије и израдом плана изведеног стања.
Исход предмета:
Самостална израда пројекта обележавања, извођење потребних теренских мерења у циљу обележавања, праћења изградње и контроле геометрије објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Задаци инжењерске геодезије у процесу пројектовања, грађења и током експлоатације објеката. Пренос пројекта на терен. Одређивање геометријских елемената за обележавање на основу пројекта: графичка, аналитичка и комбинована метода. Методе обележавања тачке, угла, правца, косе и хоризонталне дужине, коте, висинске разлике. Пренос пројекта на терен: координатном методом, пресецањем праваца, поларном методом, ортогоналном методом, нивелманом. Тачност обележавања. Обележавање правца (између тачака које се догледају, између тачака које се не догледају), обележавање пресека два правца са осигурањем, обележавање правца помоћу полигонског влака, обележавање правца помоћу затвореног полигонског влака, обележавање продужетка праваца, обележавање пресека две праве: тригонометријски и аналитички. Праћење радова при изради објеката, контрола геометрије и снимање изведеног стања. Геодетски радови код изградње саобраћајница, израда ситуационог плана (оперативни полигон), подужни профил трасе, попречни профил трасе, обележавање саобраћајница, елементи кружне кривине, елементи прелазне кривине, одређивање елемената кружне кривине, обележавање детаљних тачака кривине (на више начина). Обрачун кубатура откопаних и насутих маса код израде саобраћајница.

Практична настава
Израда пројекта обележавања зграде и саобраћајнице, теренски радови на обележавању тачке, угла, правца, дужине, висинске разлике и висине. Обележавање кружне кривине применом више метода. Примена различитих инструмената и метода мерења у функцији контроле геометрије објекта. Снимање и израда плана изведеног стања објекта.

Литература:
  1. Беговић А., 1990.: Инжењерска геодезија II, Научна књига, Београд.
  2. Ашанин С.,2003.: Инжењерска геодезија I, Агео д. о. о., Београд.
  3. Ашанин С., Панџић С., Госпавић З., Миловановић Б.,2005.: Збирка задатака из инжењерске геодезије, Геокарта, Београд.
  4. Панџић С., 2014.: Основе инжењерске геодезије, Високограђевинска-геодетска школа, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуални практични теренски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти