Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Индустријски процеси припреме минералних сировина 2

Предавачи:
проф. др Милена Костовић, мастер Марина Благојев
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са индустријскима процесима припреме различитих металичних и неметаличних минералних сировина, којима се остварује њихова валоризација и добијање финалних производа намењених даљем коришћењу и преради у разним индустријским и другим гранама, као надградња истоименог предмета на основним студијама. Упознавање са параметрима технолошких процеса од значаја за избор ових процеса, полазећи од основног принципа: минерална сировина и њене карактеристике – индустријски процес и његова применљивост – применљивост машине и уређаја - производ, његова намена, квалитет и захтеви корисника; упознавање са контролом процеса и начином на који се ова контрола остварује, као и са технолошким, економским и еколошким ефектима који се остварују примењеним индустријским процесима;
Исход предмета:
Оспособљеност за самосталан избор одговарајућег индустријског процеса припреме изучаваних металичних и неметаличних минералних сировина, како интегрално, тако и по појединим фазама процеса, на основу анализе утицајних параметара; самостална израда шеме технолошког процеса са избором одговарајућих машина и уређаја у процесу; способност за самостално укључивање у рад индустријских постројења за припрему металичних и неметаличних минералних сировина
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште о индустријским процесима. Минерална сировина – основне карактеристике руда и минерала, класификација, лежишта. Производи из процеса припреме минералних сировина, њихова својства и захтеви корисника; Индустријски процеси припреме различитих металичних минералних сировина (руде гвожђа, мангана, хрома, никла, кобалта, молибдена, волфрама, антимона, алуминијума, арсена, живе, калаја, олова, цинка, бакра, злата, сребра) и неметаличних минералних сировине (абразиви, азбест, барит, руде бора, кварцни песак, фелдпат, лискун, глине, флуорит, графит, талк, магнезит, кречњак, воластонит, зеолити, дијатомејска земља, сировине за грађевинску индустрију – грађевински камен, камени агрегати, сировине за производњу цемента и призводња цемента)

Практична настава
Припрема руда гвожђа поступком магнетске концентрације. Припрема руда хрома поступком гравитацијске концентрације. Припрема сулфидних олово- цинкових руда поступком флотацијске концентрацијом (директно селективно флотирање). Припрема барита поступком гравитацијске концентрације.

Литература:
  1. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, ИИЦС, Београд, 1975.
  2. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, II књига, Рударско-геолошки факултет, Београд 1986.
  3. Павлица Ј., Драшкић Д.: Припрема неметаличних минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  4. Weiss N. L. (Ed).: SME Mineral Processing Handbook, Vol.2, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  5. Костовић М.: Практикум из индустријске примене припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004.
  6. Милошевић С. (Уредник): Домаће неметаличне минералне сировине за примену у привреди, ИТНМС, Београд, 1998.
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, комјутерска презентација) и вежбе (практичан лабораторијски рад, израда семинарског рада)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -