Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда тунела и комора

Студијски програм:
Подземна градња (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Израда тунела и комора
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Методе израде подземних просторија
Циљ предмета:
Стицање знања при истраживању стена за потребе локације и радних операција при ископу подземних просторија. Упознавање са методама израде тунела као и начину подграђивања и осигурања просторија
Исход предмета:
Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних просторија у свим радним условима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, димензионисање тунела и комора и методе израде. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује димензионисање дато је: траса тунела, локација, слободни и ископни профил. Затим се обрађује прорачун подградне конструкције, оптерећење подградне конструкције и др. У делу који обрађује методе израде дати су поступци израде ископа уз помоћ: експлозива и комбинованим машинама. Обрађене су методе и дати одговарајући прорачуни код коришћења експлозива за разарање стенске масе. Код метода израде машинама дефинишу се услови за: избор врсте машине, утицај радне средине, брзина израде, економски услови и др.

Практична настава
Дефинисање трасе и основних елемената при градњи тунела; Димензионисање и технологија израде брдског железничког тунела – прорачун подградне конструкције – графички поступак; Дефинисање и технологија израде друмског тунела – прорачун подградне конструкције – рачунски поступак; Избор методе израде; Прорачун бушачко-минерских радова. Теренска настава: Обилазак активних градилишта као и објекта који су изграђени.

Литература:
  1. П. Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд
  2. Д. Димитријевић; 1964. Тунели – пројектовање и грађење, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд
  3. 4.Д. Хераковић; 1982. Савремене технологије грађења подземних објеката, Часопис 'Изградња', Савез грађевинских инжењера и техничара СР Србије, Београд
  4. 5.С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми10
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти