Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда подземних просторија минирањем

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Израда подземних просторија минирањем
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, др Милош Глигорић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: /
Циљ предмета:
Стицање знања при изради подземних просторија применом бушачко минерских радова.Упознавање са опремом за израду бушотина и извођењу минерских радова при ископу стенске масе код разних метода израде подземних просторија.
Исход предмета:
Обученост студената у решавању проблема насталих извођењем минерских радова при изради подземних просторија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, израда бушотина и минерски радови при изради просторија. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује израду бушотина дати су: поступци и теоријски принципи израде бушотина, алат и опрема за израду бушотина. Механизам и теоријски принципи разарања стена бушењем. У делу који обрађује минерске радове дати су поступци прорачуна параметара минирања при минирању са једном и више слободних површина (број бушотина, прорачун специфичне потрошње експлозива, избор врсте залома, избор оптималне врсте експлозива, прорачун оптималног броја интервала успорења и др). Посебно се истиче значај контурног минирања при изради просторија. Чиниоци који утичу на ефекат контурног минирања. Анализа метода минирања. Прорачун параметара контурног минирања. Утицај минирања на рударске и грађевинске објекте на површини. Мере заштите при извођењу бушачко минерских радова.

Практична настава
Израда елабората бушачко-минерских радова при изради подземних просторија

Литература:
  1. Милован Антуновић Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. П.Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.
  3. П. Јовановић; 1969. Разарање стена и руда бушењем и копањем, РГФ, Београд.
  4. П. Јовановић; 1994. Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, Књига 2, Напонско стање у стенском масиву и оптерећење на подграду, РГФ, Београд.
  5. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања; Лабораторијска вежбања; Коришћење готовог софтвера.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти