Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Загађење и заштита ваздуха

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Загађење и заштита ваздуха
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Хемија
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у области загађења и заштите ваздуха.
Исход предмета:
Упознавање са прописима који регулишу загађење и заштиту ваздуха. Разумевање врсте и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмената за мерење концентрације загађујућих материја у ваздуху и разумевање њиховог утицаја на здравље и животну средину. Познавање метеоролошких фактора који утичу на квалитет ваздуха. Познавање мера заштите и побољшања квалитета ваздуха.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс; Атмосфера и загађење ваздуха: Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења, Гасови и аеросоли; Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на материјале и структуре, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине, Дугорочни ефекти на планету; Мерење и мониторинг аерозагађења: Узорковање ваздуха, Полутанти у ваздуху (анализа и мерење), Мониторинг аерозагађења; Моделирање дисперзије загађења ваздуха: Метеоролошке основе загађења атмосфере, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења; Регулаторна контрола аерозагађења: Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле; Инжењерски концепти и методе управљања процесом заштите ваздуха: Превенција загађења ваздуха, Концепти и методе заштите ваздуха, Уређаји, технологије и системи за заштиту ваздуха.

Практична настава
Законска регулатива (закони, правилници и стандарди) у вези са квалитетом и заштитом ваздуха. Методе и инструменти за мерење метеоролошких параметара. Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање гасова, димова и пара и пречишћавање ваздуха.

Литература:
  1. Schnelle K.B., Russell F. Dunn R.F., Ternes M.E. (2016) Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition, CRC Press,Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4822-4562-2.
  2. Vallero D. A. (2014) Fundamentals of Air Pollution, Elsevier, Academic Press, Fifth edition, ISBN: 978-0-12-401733-7
  3. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  4. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком. Практична настава обухвата самосталан рад студената уз асистенцију наставника са инструментима за мерење метеоролошких параметара и инструментима за мерење концентрације гасова и суспендованих честица.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми1x20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти