Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геодезија са рударским мерењима

Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења. Основна сазнања о картама и плановима, као и њиховој изради. Методе и елементи за обележавање основних геометријских величина. Упознавање са карактеристичним задацима на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом.
Исход предмета:
Усвајање основних појмова о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција и УТМ пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и вертикалних углова, дужина и висинских разлика на површини терена, у хоризонталним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Рачунање дирекционог угла, координата тригонометријских и полигонских тачака. Рачунање надморских висина репера. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи. Размера и интерполација изохипси. Промене димензија плана и очитавање координата тачака, дужина и углова. Обележавање праваца, дужина и тачака. Методе и рачунање елемената за обележавање. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом.

Практична настава
Претварање немодулисаних координата тачака у модулисане и обрнуто. Рачунски пример рачунања просте и опште аритметичке средине. Примена Закона о распротирању грешака. Обрада резултата мерења хоризонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуковање косо мерених дужина на хоризонт. Индиретно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређених геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане помоћу две тачке. Рачунање координата тригонометријске тачке методом пресецања праваца (напред)- Рачунање координата полигонских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање надморских висна у затвореном нивелманском влаку. Интерполација изохипси. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Рачунски пример рачунања елемената за обележавање тачке поларном методом. Рачунање површина и запремина откопаних маса. Рачунски пример повезивања методом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја.

Литература:
  1. Ганић А., 2011: Геодезија са рударскимм мерењима, РГФ Београд
  2. Милутиновић А., Ганић А., 2012.: Геодетски инструменти и методе мерења, Рударско-геолошки факултет, Београд, скрипта
  3. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  4. Михаиловић К., Врачарић К., 1989.: Геодезија 1, Научна књига, Београд
  5. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, практична настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -