Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стратиграфија Паратетиса

Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Регионална геологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Стратиграфија Паратетиса
Предавачи:
проф. др Мери Ганић, Јелена Стефановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са настанком и развојем мора Паратетиса за време неогена
Исход предмета:
Способност препознавања и издвајања јединица неогена на простору Србије, као и могућност поређења са осталим деловима простора које је плавио море Паратетис.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историја и услови стварања Паратетиса; Стратиграфија моласних басена за време олигоцена у периалпским и перикарпатским областима; Стратиграфија доњег миоцена у западном и централном Паратетису; Тектонски услови и карактеристике, палеонтолошке особине и комуникација са Тетисом; Стратиграфија доњег миоцена источног дела Паратетиса, Дакијски басен, Црноморски и Каспијско-аралски басен; Тектоника, палеонтолошке и палеогеографске особине; Услови стварања Панонског басена, стратиграфија, тектоника, палеогеографија и палеонтолошке особине тог простора; Стратиграфија средњег миоцена западних и северних делова Паратетиса; Стратиграфија средњег миоцена централних делова Паратетиса; област Панонског басена транскарпатски мореуз, западни део Дакијског басена; Источни Паратетис у време средњег миоцена; Стратиграфија горњег миоцена централног и источног дела Паратетиса; Стратиграфија плиоцена Паратетиса, тектоника, палеогеографске и палеонтолошке особине

Практична настава
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим литолошким и палеонтолошким особинама.

Литература:
  1. Стевановић, П. 1982: Историјска геологија, Кенозоик; Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду (одабрана поглавља)
  2. Ganić M., Rundić Lj., Knežević S., and Cvetkov V. 2010: Late Miocene Lake Pannon marls from the Filijala open pit (Beocin, northern Serbia) – new geological and paleomagnetic data. Geol .An. Balk. Pol., 71, 95-108.
  3. Rundić ,Lј., Ganić M., Knežević S., Soliman, A., 2011. Upper Miocene Pannonian sediments from Belgrade (Serbia) – new evidence and paleoenvironmental considerations. Geologica Carpathica, 62/3: 267-278
  4. Ганић М., Лазић М., Кнежевић С. И Рундића Љ., 2012: Геолошки и инжињерско-геолошки услови услови формирања клизишта у цементним лапорцима на ПК „Филијала“, Беочин, Подземни радови, 47-59 (107-119) (in Serbian and English), Београд
Метода извођења наставе:
Настава се изводи у виду предавања и видео презентација материје,као и предавања на терену, ради бољег упознавања са јединицама на нашој територији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Колоквијуми10
Семинари20 (2*10)
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти