Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе испитивања минерала и стена

Студијски програм:
МКПГ (V семестар -OAS)
Палеонтологија (V семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Методе испитивања минерала и стена
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски, проф. др Дејан Прелевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са аналитичким методама које се користе у геохемији, минералогији и петрологији
Исход предмета:
Оспособљавање студената за правилно постављање проблема анализирања и идентификације геолошких материјала, избор адекватних метода и самосталан рад на расположивим инструментима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање: упознавање са циљем и садржајем курса, предиспитним обавезама, литературом; Узорковање и одабир минерала и стена: теренска истраживања, узорковање минерала и стена, преглед узорака, средња проба, узимање невезаних и везаних стенских узорака за лабораторијска испитивање, припрема узорака за испитивања и разлагање; Сепарација минерала: гравитациона сепарација (тешке течности, испитак), магнетна сепарација (елекртомаг. сепаратор, парамаг. течности); Механичке анализе: одређивање величине зрна; Обрада резултата механичких испитивања; Оптичка испитивања минерала и стена: испитивања под бинокуларом, испитивања у поларизационом микроскопу за пропуштену и одбијену светлост, израда имерзионог препарата, петрографског и препарата у одбијеној светлости; Оптичка испитивања минерала и стена: метода бојења минерала, одређивање минералног састава шлиха и значај; Испитивање физичких својстава минерала и стена: одређивање тврдине, специфичне и запреминске масе, порозности; Методе електронске микроскопије: скенирајућа електронска микроскопија, трансмисиона електронска микроскопија, електронска микроанализа; Рендгенске методе: метода рендгенске дифракције, обрада и интерпретација резултата; Спектроскопске методе: одређивање боје минерала (апсорпциони и рефлексиони спектри), луминесценција минерала (фотолумин., катодолумин, ув лампа), инфрацрвена спектроскопија, раманска спектроскопија; Термичке методе, електрохемијске методе: DTA-TGA, Ph i Eh; Рендгенска флуоресцентна анализа-XRF; Индуктивно спрегнута плазма - емисиона спектрометрија-ICP-MS; Ласерска-аблација - индуктивно спрегнута плазма-масена спектрометрија-LAM-ICP-MS

Практична настава
На свим расположивим инструментима студенти самостално раде, испитују репрезентативне узорке, резултате бележе, критички коментаришу

Литература:
  1. Весна Похарц-Логар: Mетоде испитивања минерала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999.
  2. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977
Метода извођења наставе:
Предавања су класична. На вежбама студенти се оспособљавају за самостални рад на свим инструментима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти