Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи експлоатације лежишта минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Основи експлоатације лежишта минералних сировина
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања из области метода експлоатације минералних сировина, својствима и оценом лежишта минералних сировина са становишта експлоатације.
Исход предмета:
Стицање знања из области метода експлоатације лежишта минералних сировина, својстава лежишта минералних сировина са становишта експлоатације и и њиховом оценом.
Садржај предмета:
Теоријска настава Историјат, место и улога рударства. Основни техничко-технолошки појмови делатности. Својства и оцене лежишта минералних сировина са становишта експлоатације. Начини експлоатације. Критеријуми на основу којих се врше поделе начина експлаоације. Површинска и подземна експлоатација,сличности, разлике и разграничења између њих. Неконвенционални начини експлоатације чврстих минералних сировина. Ризици. Економски аспекти делатности. Подземна експлоатација - Основна начела, Рударско-технички појмови, Поделе и класификације, Фазе подземне експлаотације и Техно-економски аспекти. Површинска експлоатација - Основна начела, Рударско-технички појмови, Техолошки поступци, Методе и Техно-економски аспекти.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Обрађује се тематика пројектовања рудника, подземне или површинске експлоатације, у зависности од задатка, а резултат је израда Елабората.
Литература:
  1. Генчић Б., 1977: Основи експлоатације минералних лежишта. РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопаванја. РГФ, Београд
  3. Глушчевић Б., 1974: Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта. Минерва, Суботица.
  4. Торбица С., Петровић Н., 1997: Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта. РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе врше се уз коришћење аудио-визуелних метода. Савладавање градива на вежбама, уз израду тестова и кроз обилазак рудника са површинском и подземном експлоатацијом.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
5
5
2*30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти