Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Структурне геологије

Студијски програм:
Економска геологија (IV семестар -OAS)
Регионална геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Структурне геологије
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Структурна геологија
Циљ предмета:
Упознавање студената са специфичностима рада на терену, оријентацијом и лоцирањем тачке опсервације, прикупљања основних структурно-геолошких података на опсервационој тачки, а посебно препознавања и описивања морфолошких, генетских карактеристика и просторних елемената пада планарних и линеарних геолошких структура.
Исход предмета:
По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени за самостално кретање по терену и прикупљање структурно-геолошких података. То подразумева самосталност у информација о морфологији, геометрији структурних облика, њиховом просторном положају, релативним временским односима, као и прелиминарну теренску класификацију, податке о генези и кинематским карактеристикама теренски опсервираних геолошких структура.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Четри уводна предавања/вежбе везаних за логистику и припрему теренских послова. Детаљне информације о сналажењу и оријентацији на терену, избору и позиционирање тачке осматрања, писању теренског дневника и другог документационог материјала, специфичним условима рада, могућим непријатностима, незгодама и другим не планираним догађајима и начинима њиховог превазилажења. Упознавање са неопходном теренском опремом, прибором за прикупљање структурно-геолошких података, сналажење у природи, начинима лоцирања тачке осматрања итд.

Практична настава
Практична настава у оквиру курса обухвата тимски рад на терену по унапред формираним групама од 4-5 студената. Организација послова унутар групе. Теренска опсервација. Прикупљање структурно-геолошких података, директно, индиректно. Препознавање и утврђивање позиције на терену геоструктура, осматрање структурних феномена, запис у теренском дневнику. Типови реалних структурно-геолошких података. Појам пенетративности и непенетративности геолошких структура, количина прикупљених података и веза са врстом истраживања и подручјем посматрања. Морфологија геолошких структура, дескриптивни елементи, геометрија, генеза, кинематика облика. Класификација геоструктура. Директно мерење просторних података, првенствено мерење елемената пада геолошким компасом и позиција геолошке структуре у простору. Типови структурних података који могу да буду предмет статистичке анализе. Рад у бази обухвата кабинетски део посла које обављамо током теренског рада. Обрада структурно геолошких података. Статистичка анализа планарних и линеарних елемената. Израда контурних дијаграма, розета, Сандерових прстенастих дијаграма. Интерпретација добијених резултата теренски прикупљених података. Израда завршне структурно-геолошке студије са одговарајућим прилозима.

Литература:
  1. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - електронско издање, РГФ, Београд.
  5. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
Метода извођења наставе:
Самостални истраживачки рад студената на терену у трајању од 5 теренских дана, који обухвата 8-часовно теренско прикупљање структурно-геолошких података по претходно планираним маршрутама и поподневни рад у бази на сређивању документације и обради прикупљених података. Резултат теренског рада је документован у виду теренских дневника, профила, скица геолошких структура, карата структурних елемената, анализе структурних података и завршног извештаја/студије.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти