Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геоинформатика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (VI семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Регионална геологија (X семестар -DAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Геоинформатика
Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Информатика 1
Циљ предмета:
Упознавање са основним елементима геостатистике и основним ГИС концептима, овладавање техникама руковања геореференцираним (просторним) подацима, просторно моделирање
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да примењују геостатистичке методе и владају основама географских информационих система као и техникама креирања и едитовања геореференцираних просторних података.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају терминологију, дефиниције и историјат геоинформатике. Потом се изучавају примена и моделирање просторних података, основе просторних база података и прављење упита над ГИС базама, као и картографско представљање података. Потом следе основе геостатистичког приступа и вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике, изучавање варијанси и коваријанси. Курс ће такође обухватити и основе прорачуна са геопросторним подацима, основне геометријске алгоритме (триангулација и представљање мреже), преглед метода интерполације које се користе код обраде просторних података укључујући и криговање уз осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Упознавање са Интернет ГИС апликацијама и ОГС (http://www.opengeospatial.org/ogc) стандардима за веб сервисе. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима, различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS.

Практична настава
Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема и примерима везаним за основе геостатистичког приступа. У оквиру вежби студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата и њихових компоненти за геостатистику: Geostatistical Analyst и Spatial Analyst у ArcGIS-у и пакетi geoR и gstat за R. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за просторно моделирање. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:
  1. Bivand, Roger S., Pebesma, Edzer J., Gómez-Rubio, Virgilio, Applied Spatial Data Analysis with R
  2. Томислав Хенгл: A Practical Guide to Geostatistical Mapping, 2009
  3. Graeme F. Bonham-Carter, Geographic information systems for geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon 1994
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com
  5. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, http://moodle2.rgf.bg.ac.rs/
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти