Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Урбана геологија

Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић
Студијски програм:
Геотехника(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геологија нафте и гаса (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Дефинисање геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама
Исход предмета:
Успешно решавање различитих геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама
Садржај предмета:

Теоријска настава
Урбана геологија, специфичности у односу на остале геолошке дисциплине.Појам урбаног простора. Историјски развоj градских насеља. Врсте градских насеља. Геолошка средина урбаних простора. Утицај експлоатације минералних сировина на развој урбаних средина. Промене тла/стена у урбаним срединама. Промене подземних вода у урбанима срединама. Природни хазарди урбаних средина. Хазарди у урбаним срединама изазвани радом човека. Објекти високоградње. Дубоке темељне јаме. Интеракција са суседним објектима. Заштита објеката од утицаја подземних вода. Објекти комуналне инфраструктуре – надземне и подземне. Нови делови града. Стара градска језгра. Депоније комуналног и другог отпада. Спортско-рекреативни објекти и простори.Геолошки и геотехнички аспекти одрживог развоја градова. Заштита геолошке средине у градовима, Побољшања услова изградње објеката у урбаним срединама. Основни елементи урбанистичког планирања. Геотехничка истраживања за потребе урбанистичког планирања. Геоинформациони системи урбаних средина.

Практична настава
Вежбе прате и илуструју предавања

Литература:
  1. De Mulder, E.F.J. Urban Geoscience, 1996. Balkema
  2. Саопштења са саветовања: Подземни простор у развоју Београда, 1997. Београд
  3. Саопштења са саветовања: Еколошки проблеми Београда – стање и могућности њиховог решавања, 1990.
  4. Саопштења са саветовања: Геолошка истраживања у привредном и просторном развоју Београда, 1984.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, прeзентације семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -