Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из вероватноће из статистике

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић
Студијски програм:
Геотехника(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Геотехника(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Завршене основне и мастер студије рударства
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и праксом основних метода у разним областима Вероватноће и Статистике за потребе будућих доктора рударства
Исход предмета:
Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе из разних области Вероватноће и Статистике на нивоу доктора наука
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови теорије Вероватноће, класична и Лапласова дефиниција вероватноће. Дискретне и непрекидне случајне променљиве, и основне расподеле. Математичко очекивање, моменти, варијанса и коефицијент корелације. Централне граничне теореме. Расподела вишедимензионалних случајних променљивих. Дискретни и непрекидни ланци Маркова. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Карактеристичне функције и функције генератрисе момената. Интегралне трансформације. Основне статистичке величине и неке расподеле статистике. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Корелација и регресија, Гаусов метод најмањих квадрата. Спирманов тест корелације ранга.

Практична настава
Израда задатака или семинарског који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:
  1. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  2. Spiegel, M. R., Schaum’s outline of theory amd problems of Probability and Statistics, Schaum, 1976.
  3. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologijи, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Vesna Jevremović, Verovatnoća i Statistika (Matematika III), Građevinski fakulteti KRUG, Beograd, 1999.
Метода извођења наставе:
Класична метода преко табле, за неке делове курса постоје скрипта А. Ивића која студенти могу да преузму.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -