Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Диференцијалне једначине и нумеричка анализа

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Завршене основне и мастер студије рударства
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и праксом основних метода у разним областима Диференцијалних једначина и Нумеричке анализе за потребе будућих доктора рударства
Исход предмета:
Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе из разних области Математике на нивоу доктора наука
Садржај предмета:

Теоријска настава
Диференцијалне једначине. Формирање и типови обичних диференцијалних једначина. Егзистенција решења. Поједини типови једначина првог реда. Општа линеарна једначина n-тог реда. Системи обичних диференцијалних једначина. Решавање једначина помоћу редова и преко Лапласове трансформације. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и формирање. Неке посебне парцијалне диференцијалне једначине првог и другог реда. Нумеричка анализа. Методе приближног решавања једначина. Приближно решавање обичних диференцијалних једначина и парцијалних диференцијалних једначина. Полиноми и интерполација. Приближно решавање система диференцијалних једначина. Нумеричка интеграција и диференцирање. Сплајнови.

Практична настава
Израда задатака или семинарског који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:
  1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. ed., 1966.
  2. Miloš Miličić, Nada Miličić, Dragan Stankov, Elementi Numeričke analize, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, 2003
  3. D. Kuzmanović, A. Sedmak, I. Obradović, D. Nikolić, Matematička Fizika, RGF, Univerzitet u Beogradu, 2003
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologijи, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. G.V. Milovanović, Numerička Analiza I deo (1985), II deo (1985), III deo(1988), Naučna Knjiga, Beograd,
Метода извођења наставе:
Класична метода преко табле, за неке делове курса постоје скрипта А. Ивића која студенти могу да преузму.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -