Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички мониторинг

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геотехнички мониторинг
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања о методологији осматрања и праћењу измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони инжењерских објеката или већих просторних целина.
Исход предмета:
Упознавање са значајем осматрања и праћења измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова у зони инжењерских објеката и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Осматрања терена: праћење просторне и временске динамике развоја процеса клижења,одроњавања и др. процеса, на високим косинама и стрмим литицама, и праћење слегања терена, применом конвенционалних и најсавременијих геодетских, конвенционалних и иновативних геотехничких и других техника осматрања. 2. Осматрања у току извођења објекта: праћење промена по фазама изградње за бране, насипе, тунеле и друге подземне објекте. 3. Осматрање објеката у фази експлоатације: праћење промена на бранама, тунелима и другим подземним објектима, праћење и контрола ефеката различитих санационих мера

Практична настава
1. Пијезометарско осматрање нивоа издани и корелисање са падавинским режимом, 2. Извођење инклинометарских мерења на терену, обрада и интерпретација података, 3. Демонстрирање ласерског скенирања стенске косине. 4. Екстензометарска мерења на стенској косини, 5. Праћење ширења пукотина на објектима

Литература:
  1. Кујунџић Б. (1979) Грађевински календар: Основе механике стена II
  2. Richard B. (2012) A Guide to Field Instrumentation in Geotechnics: Principles, Installation and Reading
  3. Ulusay R. (2015) The ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring
  4. Dunnicliff J. (1988) Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance
  5. ISRM preporuke: https://www.isrm.net/
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна презентација, практичан рад са инструментима (нивомер, инклинометарска сонда, екстензометарска мерна трака) консултације, семинарски рад, вежбања, теренски рад - обилазак локација на којима се врши осматрање.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти