Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Геолошког картирања

Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)
Палеонтологија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Регионална геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Геолошког картирања
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са практичним теренским радом у геолошки сложеним теренима и примена методологије геолошког картирања седиментних, магматских, метаморфних стена и тектонски сложених комплекса.
Исход предмета:
Подизање на виши ниво практичних знања од значаја за геолошко картирање тектонски сложених терена и геолошко картирање подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена. Оспособљеност за израду геолошких карата са пратећим текстуално-графичким објашњењима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кабинетски припремни период у времену пре теренске наставе који укључује презентацију методике теренског рада, приказ геолошке грађе подручја предвиђеног за извођење теренске наставе и општих знања везаних за презентацију резултата теренских проучавања геолошке грађе, са провером знања која је елеминициона. Екипно геолошко картирање школског полигона (површине око 50 км2) под руководством наставника. Практична обука студената у оријентацији на терену: коришћење топографских основа и ГПС уређаја. Прелажење терена, осматрање и документовање опсервација. Теренски дневник: садржај и начин приказа опсервираних података у текстуалној форми. Практична употреба теренског аквизиционог система. Документациона карта. Издвајање картираних јединица различитог ранга. Израда радне верзије геолошке карте. Израда финалне геолошке карте за подручје полигона. Конструкција пратеће геолошке графике. Израда тумача за подручје картираног полигона. Израда аналогне и дигиталне геолошке графика: геолошке карте, ваноквирног садржаја и графике садржане у елаборату. Одбрана геолошке карте и пратећег тумача.

Практична настава
Практичан рад са геолошким компасом, оријентација у теренским условима, практична примена методике геолошког картирања, докуметовање опажања, конструкција геолошке графике и писање елабората о резултатима истраживања геолошке грађе картираног подручја.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта РГФ-а, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
  4. Различита стручна литература о геолошкој грађи простора предвиђеног за геолошко картирање
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама, презентације у теренским условима и практична објашњења начина решења одређених проблема током кабинетског рада, консултације и дискусије о практичним проблемима интерпретације геолошке грађе картираног подручја, дискусије начина текстуалног приказа геолошке грађе истраживаног полигона.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 4 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
писмени испит - тумач геолошке карте30
усмени испит - презентација познавања40

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти