ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Регионална инжењерска геологија

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Регионална инжењерска геологија
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 2
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са геолошком грађом, тектоником и инжењерскогеолошким својствима терена Србије, инжењерскогеолошком рејонизацијом и условима настанка савремених геолошких процеса и условима изградње објеката у појединим инжењерскогеолошким рејонима.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за сагледавање регионалних инжењерскогеолошких услова терена у циљу његовог рационалног коришћења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Основне физичко-географске карактеристике територије Србије; 2. Српско-македоснка маса – стратигрфски састав и тектонски склоп; 3. Динариди – Тумачење тектонике Динарида по различитим концепцијама; 4. Карпато-балканиди – стратигрфски састав, тектонски склоп и тумачење тектонике Карпато-балканида по различитим концепцијама; 5. Панонски и Влашко-понтски басен; 6. Чиниоци инжењерскогеолошке рејонизације територије Србије; 7. Регион Панонске и Обода панонске низије – општа својства, инжењерскогеолошки састав и својства, хидргеолошка својства и инжењерскогеолошки услови; 8. Регион геосинклиналних творевина: Комплекс флишних и флишоликих седимената и комплекс пешчара, конгломерата и бреча – општа својства, инжењерскогеолошки састав и својства, хидргеолошка својства и инжењерскогеолошки услови; 9. Регион геосинклиналних творевина: Дијабаз-рожначка формација и карбонатне стенске масе – општа својства, инжењерскогеолошки састав и својства, хидргеолошка својства и инжењерскогеолошки услови; 10. Регион Српско-македонског кристалина и језерских котлина – општа својства, инжењерскогеолошки састав и својства, хидргеолошка својства и инжењерскогеолошки услови; 11. Регион магматита – општа својства, инжењерскогеолошки састав и својства, хидрoгеолошка својства и инжењерскогеолошки услови; 12. Регионална заступљеност лежишта геолошких грађевинских материјала; 13. Регионална заступљеност појава савремених геолошких процеса – плавних, забарених и замочварених терена; 14. Регионална заступљеност појава савремених геолошких процеса – спирања и јаружања, ерозије и бујичних појава; 15. Регионална заступљеност појава савремених геолошких процеса – клижења, осипања и одроњавања и карста.

Литература:
  1. Јевремовић, Д., Лазић, М., Вукадиновић, И.: Регионална инжењерска геологија, Рукопис материјала у припреми за штампу.
  2. Јањић, М.: Инжењерскогеолошке одлике терена НР Србије, Завод за геолошка и геофизичка истраживања, Посебна издања, књига 12, Београд, 1962.
  3. Божовић, Б. са сарадницима: Геологија Србије VIII-2 Инжењерска геологија, Универзитет у Београду, Завод за регионалну геологију и палеонтологију Рударско-геолошког факултета, Београд, 1978.
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода израде елабората (графичка и метода писаних радова).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти