Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања

Предавачи:
доц. др Душан Берисављевић
Студијски програм:
Геотехника(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе; 2. Конструкције терена; 3. Планирање – зацаци принципи и методе планирања; 4. Пројектни задатак и пројекат инжењерскогеолошких истраживања; 5. Сврха израде пројекта инжењерскогеолошких истраживања; 6. Врсте пројекта инжењерскогеолошких истраживања; 7. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. 8. Општи подаци о пројекту и подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке, фото скице и сл. 9. Графичка документација – израда појединих прилога. 10. Текстуални део – садржај појединих поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања; 11. Текстуални део – садржај појединих поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду, заштите технолошког процеса, опреме и постројења и заштите животне средине; 12. Текстуални део – садржај појединих поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања; 13. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања (интерна, екстерна), садржај извештаја о техничкој контроли пројекта истраживања.

Практична настава
1. Израда пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности санације клизишта. 2. Израда пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње појединих врста објеката –насеља, брана, тунела, мостова и др. објеката.

Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања, рукопис материјала у припреми за штампу.
  2. В. М. Виниченко, П. Г. Егорин: Планирование геолого-разведочных работ, Москва, 1978.
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода дијалога, графичка метода и метода писаних радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава35
Додатни услови оцењивања: -