Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе инжењерскогеолошких истраживања

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Методе инжењерскогеолошких истраживања
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним методама инжењерскогеолошких истраживања.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну примену различитих метода истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, заштите животне средине и изградње различитих врста објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефинисање основних логичких метода истраживања; 2. Општа питања методике инжењерскогеолошких истраживања 3. Инжењерскогеолошке прогнозе; 4. Инжаењерскогеолошко моделовање; 5. Разматрање неких основних геолошких и инжењерскогеолошких појмова; 4. Инжењерскогеолошко картирање терена – сврха израде инжењерскогеолошких карата и методе инжењерскогеолошког картирања; 5. Израда инжењерскогеолошких карта на основу анализе аероснимака; 6. Врсте инжењерскогеолошких карата; 7. Геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена.; 8. Истражни ископи – врсте, примена, технологија извођења, предности и мане; 9. Истражно бушење – примена, технологија извођења и испитивања на језгру истражних бушотина; 10. Испитивања у бушотини: фотографисање зидова бушотине, геофизички каротаж и уградња пијезометарских конструкција, аерлифт систем и разрада пијезометара аерлифтом; 11. Испитивања у бушотини: опити наливања, црпења и утискивања воде у бушотину – начин и сврха извођења; 12. Пресиометарски опит, опит крилном сондом и пенетрациони опит – начин и сврха извођења и могућност примене; 13. Геофизичке методе испитивања – врсте, сврха извођења, предности и мане и могућност примене; 14. Методе испитивања деформационих својстава, отпорности стенских маса на смицање и напонског стања; 15. Статистичке методе обраде инжењерскогеолошких података.

Практична настава
1. Израда геолошких, инжењерскогеолошких и геотехничких пресека терена. 2. Инжењерскогеолошка интерпретација аерофото снимака. 3. Израда карти подобности терена за урбанизацију.

Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Методе инжењерскогеолошких истраживања, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2015.
Метода извођења наставе:
Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти