Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатички прорачуни

Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић, доц. др Ирена Басарић Икодиновић
Студијски програм:
Геотехника(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са применом геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање различитих проблема у геотехници.
Исход предмета:
Примена различитих метода геостатичких прорачуна напонских стања, бочних притисака, стабилности потпорних зидова, стабилности косина у геотехничком инжењерству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Напони од допунског оптерећења по упрошћеном поступку.Напони од допунског оптерећења по теорији еластичности.Суперпозиција напона, изобаре, напони у вишеслојној средини.Моров круг, Кулон-Моров услов лома.Бочни притисци у полубесконачном тлу.Бочни притисци тла на потпорне зидове – аналитичке и графичке методе.Стабилност потпорних зидова. Гранично - дозвољено оптерећење и слегање потпорних зидовa. Анализа стабилности падина и косина: основне претпоставке, фактор сигурности, анализа са укупним и ефективним напонима.Механизми клизања. Методе анализе стабилности за равну клизну површину. Методе анализе стабилности за кружну клизну површину. Методе анализе стабилности за сложену клизну површину.Специфичности анализе стабилности у крутим испуцалим стенским масама.Повратна анализа. Прогресивни лом. Неутрална линија. Сеизмичка анализа стабилности. Тродимензионална анализа стабилности. Тунели: напони и померања око тунелског отвора. Прорачун подземних притисака. Слегање површине терена услед грађења тунела.

Практична настава
Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:
  1. Г.Хаџи-Никовић: Геостатички прорачуни -Практикум за задацима за вежбање, 2014.Рударско-геолошки факултет, Београд С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
  3. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
  4. Das & Sivakugan, 2010: Geotechnical Engineering, J.Ross
  5. Duncan & Wright, 2006: Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -