ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошки грађевински материјали

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошки грађевински материјали
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним својствима стена као геолошких грађевинских материјала, њиховом применом у грађевинарству и трајношћу уграђеног камена, истраживањем и прорачуном резерви и условима отварања мајдана геолошких рађевинских материјала.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за практичну примену појединих врста стена у грађевинарству и архитектури.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Предмет изучавања. Дефинисање основних појмова: грађевински материјали, природни грађевински материјали, геолошки грађевински материјали. 2. Инжењерскогеолошке класификације стена. Утицај петрографског састава, структуре и текстуре на физичка, механичка и технолошка својства стена. 3. Физичка својства стена: боја, густина, специфична и запреминска тежина, порозност, влажност, упијање воде, водопропустљивост и капиларност стена. 4. Физичка својства стена: лепљивост, бубрење, проветривост, топлотна својства, провођење звука, електропроводљивост, магнетичност и радиоактивност стена. 5. Механичка својства стена: чврстоће, тврдоћа, жилавост, хабање, деформабилност и пластичност стена. 6. Реолошка својства стена. Техничко-технолошка својства стена: обрадљивост, дробљивост, бушивост, разоривост експлозивом и растреситост стена. 7. Својства стенских маса у склопу терена: начин појављивања, лучење, испуцалост, напонска стања, генитет и тропија. 8. Примена стена у прошлости. Савремена примена стена у: зградарству, путоградњи, тунелоградњи, изградњи мостова, камених насутих брана, изградњи обалоутврда и пристаништа и потпорних конструкција. 9. Стене као агрегати за справљање грађевинских материјала. Стене као сировине за производњу грађевинских материјала. Производња геолошких грађевинских материјала у нашој земљи. 10. Истраживање, оконтуравање, категоризација и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. 11. Инжењерскогеолошки услови отварања каменолома, шљункара и пескара и глиништа. 12. Распадање уграђеног камена и врсте измена и заштита. 13. Нарушавање и заштита геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала.

Практична настава
1. Елаборат - Минералошко-петролошка, физичко-механичка и техничко-технолошка својства, налазишта и примена задате врсте стена; 2. Елаборат - Прорачун резерви геолошких грађевинских материјала; 3. Елаборат - Врсте камена, начин обраде, свежина и видови измене уграђених у појединим објектима на територији града Београда.

Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Геолошки грађевински материјали, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода израде елабората (графичка и метода писаних радова).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава35
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти