ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика 2

Студијски програм:
Геофизика (II семестар -OAS)
Назив предмета: Физика 2
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ наставе Физике 2 да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.
Исход предмета:
Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: Магнетских карактеристика материје (магнетски моменти електрона и атома, диамагнетици, парамагнетици, феромагнетици); Основа теорије Максвела за електромагнетско поље; Електромагнестских осцилација (осцилаторно коло, диференцијална једначина слободних пригушених електромагнетских осцилација, диференцијална једначина принудних електромагнетских осцилација, резонанса електромагнетских осцилација, наизменична струја); Електромагнетских таласа (спектар, диференцијалне једначине, енергија); Квантне природе зрачења (топлотно зрачење и његове карактеристике, зрачење апсолутно црног тела, Штефан-Болцманов закон, Винов закон, Планков закон зрачења, Фотоефекат, Камптонов ефекат); Борове теорије водониковог атома (Борови постулати, линијски спектар водониковог атома); Елемента квантне механике (таласно-корпускуларна својства материје, де Брољев талас, принцип неопредељености, таласна функција и њен статистички смисао,општи обик Шредингерове једначине за стационарна стања, кретање слободне честице, честица у потенцијалној јами, тунелски ефекат, линијски хармонијски осцилатор у квантној механици); Елемента савремене физике атома и молекула (водоников атом у квантној механици, спински квантни број, фермиони и бозони, Паулијев принцип, Мендељејев периодни систем елемената, рентгенски спектри, молекулски спектри, ласери); Елемената физике чврстога тела (зонска теорија, метали, полупроводници и проводници по зонској теорији, примесна проводност полупроводника, фотопроводност полупроводника, p-n спој, транзистори, контакти метал-полупроводник).

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:
  1. Георгијевић В и остали 2005 Предавања из Физике (Београд: Технички факултети Универзитета у Београду)
  2. Милена Напијало 1998 Физика материјала (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)
  3. Стеван Ђениже 1998 Основе атомске и молекуларне физике (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)
  4. Весна Дамњановић и Марин Тадић 2017 Одабрана поглавља из физике (Беиград: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду)
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације. Показне вежбе се изводе у лабораторији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Колоквијуми15
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти