Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеомагнетизам

Студијски програм:
Палеонтологија (IX семестар -DAS)
Геофизика (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Палеомагнетизам
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање теоријских основа палеомагнетизма и стицање знања о теренских и лабораторијским поступцима који се користе у палеомагнетизму за решавање различитих геолошких и еколошких проблема.
Исход предмета:
Овладавање основним знањима везаним за примену палеомагнетских истраживања и спознаја мултидисциплинарних аспеката примене палеомагнетизма.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичке основе магнетизма. Земљино магнетско поље (модел геоцентричног дипола). Магнетични минерали и њихова својства. Порекло и врсте природне реманентне магнетизације. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетска испитивања. Мерења на терену. Лабораторијска испитивања (демагнетизација узорака, мерење реманетне магнетизације и магнетске сусцептибилности, изотермалне реманетне магнетизације, Киријеве температуре, Ловријев поступак, тест Цизовског...). Теренски и лабораторијски тестови стабилности реманетне магнетизације. Статистички тестови сигурности. Одређивање вектора примарне реманетне магнетизације. Извајање минерала носиоца реманетне магнетизације. Анализа тензора анизотропије магнетске сусцептибилности. Примена палеомагнетских испитивања у тектоници (ротациона и хоризонтала кретања), геохронологији (магнетостратиграфија), палеогеографији (Путање привидног кретања пола, Ојлеров пол ротације) и мониторингу животне средине.

Практична настава
Анализа компоненти вектора природне реманентне магнетизације. Приказивање резултата демагнетизације (стереографска пројекција и Зајдервелдови дијаграми). Анализа линеарних сегмената (Pricipal component analysis). Фишеров статистички поступак за одређивање средњег правца узорка/локалитета/геолошке јединице/општег средњег правца. Поправка за слој и тектонику. Тестови стабилности реманетне магнетузације (тест реверзије, конгломерата и контактног метаморфизма). Тестови значаја и ефективна сигурност. Анализа тензора анизотропије реманетне магнетизације. Аналитички поступци за одређивање ротације и транспорта блокова. Одређивање палеоширине формирања геолошких јединица и лимита поверења. Вежбе су рачунске, уз коришћење програма за: анализу вектора природне реманетне магнетизације (Remasoft и PMGSC), анализу анизотропије реманентне магнетизације (Anisoft), корекцију за тектонику (Enkin), тест реверзије (McFadden & McElhinny), као и других програма за анализу палеомагнетских података.

Литература:
  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Robert F. Butler, 2004: PALEOMAGNETISM: Magnetic Domains to Geologic Terranes. Electronic Edition Department of Chemistry and Physics University of Portland Portland, Oregon.
  3. D.H. Tarling & F. Hrouda,1993: The magnetic anisotropy of rocks. Chapman & Hall, London.
Метода извођења наставе:
Предавања се врше уз коришћење мултимедијалних презентација, које су доступне студентима. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. За вежбање се користе "реални" палеомагнетски подаци. Посета Палеомагнетској лабораторији Одељења за геомагнетизам и аерономију, Републичког геодетског завода, обезбеђује јаснији увид у лабораторијска палеомагнетска испитивања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти