Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геомагнетизма

Студијски програм:
Геофизика (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геомагнетизма
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање фундаменталог знања о Земљом магнетском пољу и магнетским својствима стена и минерала, која су неопходан предуслов за савлађивање практичних проблема из области геофизике и геологије.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат развоја геомагнетских истраживања. Грађа и магнетско поље Сунца. Соларна активност и соларни циклуси. Магнетско поље Земље. Магнетосфера. Ван Аленови појасеви радијације. Јоносфера. Електричне струје и магнетска поља магнетосфере и јоносфере. Теорија самоодрживог динама Земље (модел магнетохидродинама). Елементи Земљиног магнетског поља и геомагнетске координате. Магнетни и геомагнетски полови. Анализа магнетског поља Земље: главно, нормално и аномалијско поље. Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел. Промене магнетског поља у времену (секуларне и дневне варијације, пулзације и магнетске буре). Магнетска својства минерала и стена. Индукована и реманентна магнетизација. Инструменти у геомагнетизму. Методика геомагнетских истраживања (распоред мерних тачака, техника мерења). Основи обрада података теренских мерења. Базе геомагнетских података. Геомагнетске аномалије на простору Србије.

Практична настава
Одређивање елеменара геомагнетног поља. Градијент геомагнетског поља. Геомагнетске координате. Рачунање нормалног поља (Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел). Поступци отклањања нормалног поља из мерених података. Упознавање са магнетометром (градиометром) и мерење истим. Поступак корекција мерених података за дневну варијацију. Основни поступци обраде геомагнетских података (из базе података и изведених мерења). Израда и геолошко тумачење геомагнетских карата. Израда семинарског рада на задату тему. Посета Геомагнетске опсерваторије Гроцка (GCK).

Литература:
  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти