ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе математичке физике

Студијски програм:
Геофизика (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Методе математичке физике
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање метода математичке физике, кроз стицање знања из теорије поља, специјалних функција и парцијалних једначина другог реда.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање ускостручних предмета.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Скаларно поље. Извод функције у правцу. Градијент. Набла и Лапласов оператор. Векторско поље. Дивергенција. Ротор. Класификација векторских поља. Потенцијал. Интегралне теореме. Генералисане координате. Градијент, дивергенција и ротор у генералисаним координатама. Решавање диференцијалних једначина помoћу редова. Ортогоналне функције. Функционални редови. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Специјалне функције. Ортогоналне и нормиране функције. Комплетност ортогоналних функција. Периодичне функције. Основна теорема о конвергенцији Фуријеовог реда. Развијање у Фуријеов ред парних и непарних функција. Фуријеов синус и косинус ред. Апроксимација функције тригонометријским полиномом. Парцијалне диференцијалне једначине. Формирање парцијалних диференцијалних једначина. Линеарне парцијалне диференцијалне једначине другог реда. Класификација. Свођење на канонски облик. Метода раздвајања променљивих (Фуријеова метода).

Практична настава
Рачунски задаци из предвиђеног градива.

Литература:
  1. Кузмановић Д, Седмак А, Обрадовић И и Николић Д 2003 Математичка физика (Београд: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду)
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми40
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти