Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Лежишта минералних сировина

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (VI семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (IV семестар -OAS)
Економска геологија (IV семестар -OAS)
Регионална геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Лежишта минералних сировина
Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима положаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина. Акценат је на систематици генетских типова лежишта и повезивању различитих минералних сировина са одређеним серијама, групама и класама лежишта.
Исход предмета:
Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре. Овладава се знањима из области генетских и економских типова лежишта најзначајнијих врста сировина и њихових карактеристика. Ствара се подлога за правилан избор метода њихове проспекције и истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина: група магматских лежишта, анализа генетских класа магматских лежишта минералних сировина, минералне сировине магматских лежишта. Магматско-хидротермална и хидротермална лежишта, анализа генетских класа магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина, металичне и неметаличне сировине магматско-хидротермалних и хидротермалних лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: лeжишта распадања, седиментна лежишта. Анализа генетских група лежишта распадања и и седиментних лежишта, металичне и неметаличне минералне сировине лежишта распадања и седиментних лежишта. Метаморфогена лежишта, генетске класе метаморфних лежишта, минералне сировине метаморфогених лежишта. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива. Врши се: макроскопско препознавање рудних узорака, анализа минералног састава и склопа руда и графички приказ карактеристичних морфогенетских типова лежишта и рудних тела.

Литература:
  1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
  2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
  3. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254.
  4. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
  5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти