Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Гравиметрија

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић
Студијски програм:
Геофизика(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Основи гравиметрије
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање стандардних и савремених поступака, који се користе у гравиметрији за решавање различитих проблема, од планирања гравиметријских истраживања до интерпретације и презентације резултата.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема, код којих се примењују гравиметријска истраживања, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теорија гравитационог поља. Сила привлачења. Потенцијал силе привлачења и његов физички смисао. Изводи потенцијал силе привлачења. Потенцилал привлачења сфере и сферног слоја. Гравитационо поље хомогене сфере. Гравитационо поље Земље. Земљина тежа и њен потенцијал. Једначина геоида. Земљина тежа на површи геоида. Нормална расподела гравитационог убрзања. Нормалне вредности других извода Земљине теже. Изучавање грађе Земљине унутрашњости и Земљине коре на основу гравиметријских података. Теорија изостазије. Савремени поступци рачунања аномалија гравитационог убрзања. Базе гравиметријских података. Гравиметријске аномалије на простору Србије. Градијенти гравитационог убрзања над хомогеним телима правилног облика. Мерење градијената гравитационог убрзања. Примена поступака моделериња и инверзије у гравиметрији. Моделирање и инверзије применом различитих функција расподеле густине. Анализа квалитета података и могућности њиховог коришћења за решавање специфичних проблема. Интерпретација гравиметријских података. Области примене резултата гравиметријских истраживања.

Практична настава
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема из гравиметрије. Примена савремених поступака обраде гравиметријских података. Израда и интерпретација гравиметријских профила и карата. Математичко моделирање гравиметријских података. Дефинисање и примена функција расподеле густине. Презентација резултата добијених током израде вежби.

Литература:
  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, итд.).
  4. Базе гравиметријских података и гравиметријске карте
Метода извођења наставе:
Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава20
Колоквијуми25
Додатни услови оцењивања: -