Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геофизички каротаж

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић
Студијски програм:
Геофизика(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање поступака интерпретације резултата геофизичког каротажа у оквиру различитих врста каротажних истраживања. Циљ је да се студент обучи како се интерпретација резултата геофизичких каротажних мерења врши за потребе примене у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за интерпретацију резултата геофизичких каротажних испитивања и њихову примену у различитим областима истраживања, као и даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена геофизичког каротажа за процену својстава формације. Процена запреминског учешћа глине (шејла). Процена литологије и порозности. Процена пермеабилности и засићења флуидима. Повезивање каротажних података са подацима других истрживања (језгра из бушотине, друга геофизичка истраживања). Креирање геолошких модела на основу резултата геофизичких каротажних истраживања (корелација, структурна и стратиграфко-седиментолошка анализа, електрофације). Геофизичка каротажна мерења у хоризонталним бушотинама и бушотинама под великим нагибом. Геофизичка каротажна мерења током бушења. Геофизичка каротажна мерења у усливима високе температуре и притиска. Примена геофизичког каротажа у различитим областима истраживања.

Практична настава
Процена својстава формације (запреминско учешће глине (шејла), литологија, порозност, пермеабилност, засићење флуидима) - рачунски задаци, рад на синтетичким диаграмима и примерима из праксе. Корелација резултата мерења у различитим бушотинама. Структурна анилиза на основу резултата каротажних мерења. Стратиграфско-седиментолошка анализа на основу резултата мерења различитим каротажним уређајима. Приказ и анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе.

Литература:
  1. Ellis, D.V., Singer, J.M., 2008: Well Logging for Earth Scientists. Springer, Netherlands.
  2. Rider, M., 2002: The Geological Interpretation of Well Logs. Rider-French Consulting, Ltd., Scotland.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа.
  4. Martinović, S. i drugi, 2000: Geofizički karotaž – obrada i interpretacija. Naftagas, Novi Sad.
  5. Serra, O., 1984: Fundamentals of Well-log Interpretation. Elsevier.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -