Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошко картирање 1

Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)
Палеонтологија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (VI семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Регионална геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошко картирање 1
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознавање са садржајем геолошке карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије геолошке карте и тумача, израдом прегледних, детаљних и специјалних геолошких карата.
Исход предмета:
Оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености и различитих размера, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: дефиниција геолошке карте, њен значај и историјат настанка. Геолошко картирање као професија и као компонента других геолошких дисциплина. Подела геолошких карата. Геолошке карте Србије и околних земаља. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000, (ОГК). Геолошка карта Србије 1:50 000, (ГК—50). Топографска основа геолошке карте. Садржај геолошке карте. Ваноквирни садржај: Легенде; Геолошки стуб; Геолошки профили. Блок дијаграми. Методски основи геолошког картирања. Припремни период. Рекогносцирање терена. Теренски рад. Геолошко картирање седимената-увод, Геолошко картирање метаморфита-увод, Геолошко картирање интрузивних и вулканских магматских стена-увод, Геолошко картирање квартарних депоната, Геолошко картирање тектонски сложених терена-увод. Формирање писане, графичке и материјалне документације. Лабораторијска испитивања. Реамбулација. Израда радне верзије геолошке карте. Финална геолошка карта. Геолошка карта у софтверском окружењу. Тумач. Прегледне геолошке карте. Детаљне геолошке карте и геолошки планови. Специјалне геолошке карте. Карте земаља у развоју. Покривене и откривене детаљне геолошке карте. Израда геолошких планова. Геолошки планови урбаних подручја. Подповршинске геолошке карте. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.

Практична настава
Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Обрада сложених геолошких карата, Локални геолошки стуб, Структурне карте, Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе, примери из праксе, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти