ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хемометрија

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Хемометрија
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки, доц. др Ана Врањеш, др Небојша Атанацковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов:
Циљ предмета:
Упознавање студената са концептом хемометрије у хидрогеохемији, односно са мeтoдoлoгиjом стaтистичкe oбрaдe података хемијских анализа природних вода. Акценат је на примени мултиваријантних статистичких метода.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за одабир одговарајућих хемометријских техника и њихово спровођење, применом статистичких софтвера (SPSS, STATISTICA итд.). Нарочито се обраћа пажња на правилну интерпретацију добијених резултата, у хидрогеохемијском и, уопште, хидрогеолошком контексту.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: хемометрија у хидрогеохемији. Методе за верификацију и систематизацију хидрогеохемијских података: контрола квалитета хемијских анализа, вредности испод нивоа детекције и сл. Методе прелиминарне статистичке обраде података хидрогеохемијског истраживања (припрема за мултиваријантну статистичку анализу): провера нормалности расподеле, детекција екстремних вредности, врсте трансформације података, предности и мане рада са "сировим", односно трансформисаним подацима итд. Методе груписања узорака вода (кластер анализа и дискриминантна анализа: врсте, карактеристике и ограничења). Методе груписања хидрогеохемијских параметара (анализа главних компонената и факторна анализа: врсте, карактеристике и ограничења). Оцена хидрогеохемијске заснованости резултата статистичке анализе.

Практична настава
Студенти се кроз реалне примере из различитих истраживања (case study) упознају са применом одговарајућих статистичких метода за обраду хидрохемијских података и обучавају се за рад у статистичким програмима (SPSS, STATISTICA итд.). Предвиђена је израда семинарског рада (практичног карактера), у ком би студенти знања стечена на овом курсу применили на хидро(гео)хемијске податке из своје докторске дисертације.

Литература:
  1. Helsel D.R. And Hirsch R.M. (2002): Statistical Methods in Water Resources, USGS
  2. Davis, J. C. (1986): Statistics and Data Analysis in Geology, New York: John Wiley & Sons Inc.
  3. Ražić S. Slavica (2011): Chemometrics in the Analysis of Real Samples - From Theory to Application, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
  4. Field, A. (2005): Discovering Statistics Using SPSS, London: SAGE Publications Ltd.
  5. Field, A. (2000): Postgraduate Statistics: Cluster Analysis. London.
  6. Oдaбрaни дoмaћи и стрaни нaучни рaдoви и докторске дисертације (прилагођено афинитетима кандидата); приручници за савладавање статистичких софтвера итд.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти