Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјалне методе, концептуализација и биланс вода у карсту

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјалне методе, концептуализација и биланс вода у карсту
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић, др Небојша Атанацковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са специјалним и неконвенционалним методама истраживања карстних терена и површинских и изданских вода у карсту. Овладавање потребним специјалистичким знањима за формирање концептуалних модела карстне издани и формирањe подлога за билансирање и моделирање процеса кретања вода у карсту. Упознавање са дизајнирањем објеката, као и еколошким, водопривредним и социјалним ограничењима за коришћење и заштиту вода у карсту ради снабдевања становништва и индустрије и/или одбрану од подземних вода и спречавање губитака из водних акумулција.
Исход предмета:
Усвајање специјалистичких знања о квантитативним и квалитативним карактеристикама карстних издани формираних у различитим генетским условима, оспособљеност за решавање проблема концептуализације карстних издани - геометрије, параметара филтрације, кретања воде у карстној средини, природног и прогнозног квалитета воде у различитим условима, као и захватања и контроле изданских токова . Способност кандидата за дефинисање фактора режима и билансних елемената, као и израде и примене детерминистичких и стохастичких прогностичких модела за контролисање циркулације и заштите подземних вода у карсту. Оспособљеност да се пружи и одговарајући допринос хидрогеологији карста у међународним и националним оквирима кроз израду семинара, пројектних решења, публикованих радова и израду саме дисертације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Фундаменталне теорије кретања воде у карсту. Поступци правилне геометризације и карактеризације карстних издани. Специјалне методе теренског рада: испитивања површине и унутрашњости карста. Обрада и базе података, ГИС просторне анализе, визуелизација података. Поступци и искуства у тестирању карстних издани (црпење, трасирање, квалитет воде и др.). Хидродинамичке и стохастичке анализе и параметризација. Моделирање карстних издани, основи и искуства у примени решења са EPM, USG и др. Улазни и излазни параметри биланса вода у карсту, посебно климатски елементи и фактори утицаја. Инверзно оцењивање билансних елемената. Посебна тематика: климатске промене, међуграничне издани, транспорт и заштита од загађивања, старост и генеза вода у карсту, захтеви и поправка квалитета карстних вода, дизајн регулационих објеката, спречавање губитака из акумулације, коришћење геотермалног потенцијала. Менаџмент водних ресурса у карсту и еколошки принципи.

Практична настава
Настава се изводи у кабинету и мањим делом на терену под руководством наставника или ментора. Кандидати су у обавези да сами обилазе у упознају се са појединим појавама и објектима у карсту (углавном на територији Србије, али не и искључиво), чију ће листу утврдити предметни наставници у консултацијама са сваким кандидатом посебно, зависно од теме и специјалистичког опредељења.

Литература:
  1. Stevanović Z. (ed.): Karst Aquifers - Characterization and Engineering. Springer (2015)
  2. Ford D., Williams P. : Karst Hydrogeology and Geomorphology, Wiley (2007)
  3. Kresic N: Water in Karst, McGraw-Hill (2013)
  4. Kresic N. Mikszewski A.: Hydrogeological Conceptual Site Models, CRC Press (2013)
  5. Разноврсни лит. извори опредељени према специјализацији кандидата (интернет и др.)
Метода извођења наставе:
Комбинација усмених предавања са унапред припремљеним презентацијама, и самосталног практичног рада кандидата у лабораторијама и на терену. Кандидати су у обавези да проналазе и проучавају литературне изворе, посебно на интернету, на које их упућују предметни наставници. Учесници у извођењу дела наставе или практичног рада могу бити по позиву и еминентни домаћи и инострани професори или стручњаци.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти