Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењеринг и мониторинг карстних и пукотинских издани

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Инжењеринг и мониторинг карстних и пукотинских издани
Предавачи:
доц. др Саша Милановић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Игор Јемцов
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је приказ и дефинисање све већих потреба за хидрогеолошким истраживањима при решавању инжењерске проблематике у карстној и пукотинској издани. Такође, један од циљева је и указиванје на неопходност мониторинга подземних вода у оквиру ових издани, а без чега нема ни квалитетног решавања одређених инжењерских проблема.
Исход предмета:
Упознавање са методама који се користе приликом решавања одређених инжењерских проблема, као и начини и видови формирања разних типова мониторинг мрежа подземних вода карстне и пукотинске издани, те обрада и приказ прикупљених података. Такође, један од значајних сегмената је упознавање и проучавање одређених практичних примера који третирају ову проблематику као и опреме која се користи при овим истраживањима и радовима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Проблеми хидропотенцијала, водоснабдевања и иригације од памтивека су решавани изградњом брана и акумулација како у пукотинским тако и у карстним срединама. Па ипак често се од карста бежало јер је ова средина сматрана неподобном и рискантном за изградњу оваквих објеката. Али потреба за водом, пре свега за елементарне људске потребе, затим за наводњавање па и за њено енергетско искориштенје постепено су мењали укорењени приступ истраживања у карсту и неким одређеним пукотинским изданима. Временом су се у овим теренима све више изводили хидротехничи радови како би се задржала и искористила вода, па ипак као последица оваквих радова дешавало се да се изведу вештачке акумулације које није могуће напунити, водозахвати који не дају очекивану количину воде, катастрофални колапси површине терена, несавладиви продори воде у подземне објекте и руднике и слични непредвиђени проблеми и опасности. Управо из наведених разлога све више је потребе за квалитетним инжењерингом и мониторингом у карстним и пукотиским срединама како би се избегле скупе и понекад катастрофичне последице. Кроз овај предмет се обрађују и приказују искуства стечена дугогодишњим истраживањима карстних и пукотинских терена. Такође се приказјују и истраживачке методе и технологије грађења, које нису биле адекватне те су се мењале и модификовале. Такође се приказујуе и неопходност прилагођавања бројних метода за специфичностима природе првенствено карстих терена као и специфичност мониторинга у оваквим теренима. На настави се приказује и обрађује развој нових метода и технологија за савлађиванје комплексних геолошких, хидрогеолошких, инжењерско-геолошких, хидролошких и геотехничких проблема, као и за мониторинг подземних вода, у тако сложеним геолошким срединама као што су карстне и пукотинске издани.

Практична настава
Настава се изводи у кабинету и директно на терену (теренски рад током конкретних истраживања и демонстрације на одабраним локалитетима).

Литература:
  1. Едитор З. Стевановић, Physical Modeling of Karst Environment, Karst Aquifers – Characterization and Engineering. (2015)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, Energoprojekt, Bgd. (1999)
  3. Милановић С. Спелеологија и спелеороњење у хидрогеологији карста, РГФ, (2012)
  4. Goldschider & Drew: Methods in Karst Hydrogeology, IAH. (2007)
Метода извођења наставе:
Настава се изводи комбинација усменог презентирања и кроз показне лабораторијске веже. Посебан сегмент извођења наставе је практично показни рад на таерену. Кроз показни рад на терену ће се проћи сви они сегменти који су унапред објашњени и презентирани током теоретског наставног рада. Током комплетног курса перманентно се проверава знање из до тада пређеног градива.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти