Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хидрогеохемија

Студијски програм:
Хидрогеологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Хидрогеохемија
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов:
Циљ предмета:
Након одслушаног курса Квалитет подземних вода, где су се упознали са основним процесима који се одвијају у подземним водама, студенти овде продубљују своја знања о интеракцији стена-вода. Детаљније проучавају динамику одвијања хемијских реакција у подземним водама, упознају се са концептом хемијске равнотеже и основним термодинамичким принципима и прорачунима.
Исход предмета:
Стицање основних теоријских знања из области хидрогеохемије и оспособљавање студената за извођење елементарних хидрогеохемијских прорачуна.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Термодинамика хемијске равнотеже. Производ растворљивости и активност јона. Процеси формирања хемијског састава подземних вода: карбонатна равнотежа, разлагање силиката, оксидо-редукциони процеси, јонска измена, сорпција, дифузија итд. Биогеохемијски циклус угљеника, азота, сумпора, гвожђа, мангана и фосфора. Фактори миграције хемијских елемената. Вертикална хидрохемијска зоналност. Однос маломинерализованих и сланих вода. Процеси инкрустације и корозије.

Практична настава
Студенти се кроз практичне примере упознају са различитим типовима хемијских реакција, које се одвијају у подземним водама, и одговарајућим хидрогеохемијским прорачунима, базираним на овим реакцијама.

Литература:
  1. Apelo S., Postma D.: Geochemistry, groundwater and pollution, Balkema, 1996
  2. Langmir D.,: Aqueous Enviromental Geochemistry, Nautica Hall, 1991
  3. Matthess, G.: The Properties of Groundwater, John Wiley & Sons Inc., New York, 1982.
  4. Oдaбрaни дoмaћи и стрaни нaучни рaдoви.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава уз примену PowerPoint презентација, израда и одбрана семинарских радова, провера знања кроз колоквијуме.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми2 х 10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти