Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи екохидрогеологије

Студијски програм:
Хидрогеологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Основи екохидрогеологије
Предавачи:
доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов:
Циљ предмета:
Екохидрогеологија представља мултидисциплинарно научно поље које проучава интеракције између природних (пре свега, подземних) вода и екосистема. Циљ овог курса јесте упознавање са елементарним појмовима из области екологије, као и са основним еколошким процесима који се одвијају у оквиру биосфере, при чему се посебна пажња поклања утицају који ови процеси имају на подземне воде. Такође, студенти се упознају и са врстама загађења и загађивача и типовима загађујућих материја, присутних у животној средини, односно, у подземним водама. На овај начин, студенти се припремају за успешно праћење наставе на вишим нивоима студија.
Исход предмета:
Стицање основних теоријских знања из области екологије и њихово сагледавање у геолошком, односно, хидрогеолошком контексту. Усвајање елементарне терминологије из области загађења и заштите животне средине, у циљу лакшег савладавања градива на вишим нивоима студија.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са основним појмовима из области екологије. Структура биосфере. Хемијски састав биосфере, са посебним освртом на хемијски састав и квалитет земљишта, подземних вода и ваздуха. Кружење материје у биосфери: циклус кисеоника, угљеника, азота, сумпора и фосфора. Упознавање са основним појмовима из области заштите и загађивања животне средине. Основне карактеристике процеса загађивање атмосфере, хидросфере и литосфере. Увод у проучавање процеса загађивања геолошке средине и подземних вода: терминологија, класификације, законска регулатива. Увод у проучавање процеса ремедијације подземних вода и геосредине.

Практична настава
Предвиђена је израда једног семинарског рада, који би третирао неке од основних еколошких процеса у биосфери. Кроз примере из праксе (case study), студенти се упознају са најчешћим врстама загађивања животне средине, односно са карактеристикама основних загађујућих материја.

Литература:
  1. Вујасиновић С, Матић И. (2009): Основи хидрогеоекологије, РГФ, Београд
  2. Филиповић Б., Вујасиновић С. (1982): Заштита подземних вода, Институт за хидрогеологију, РГФ, Београд
  3. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И. (2006): Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд
  4. Oдaбрaни дoмaћи и стрaни нaучни и стручни рaдoви.
Метода извођења наставе:
Прeдaвaњa у oблику PowerPoint прeзeнтaциja, уз прикaзивaњe одабраних, тематски прилагођених, крaћих филмoвa. Интeрaктивни oблик прeдaвaњa, уз aктивнo учeшћe студeнaтa. Прoвeрa знaњa крoз кoлoквиjумe. Израда и одбрана семинарских радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми2 х 10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти