Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Структурна геологија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (V семестар -OAS)
Економска геологија (III семестар -OAS)
Регионална геологија (III семестар -OAS)
Хидрогеологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Структурна геологија
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената свих студијских програма Геолошког одсека са морфологијом, генезом, кинематиком и класификацијом геолошких структура и њиховом значају у фундаменталним и примењеним истраживањима геолошке грађе земљине коре.
Исход предмета:
По одслушаном курсу и добијању позитивне оцене стеченог знања, студент ће бити способан да препозна, опише и статистички анализира све основне типове геолошких структура као што су набори, раседи, пукотине, кливаж, шкриљавост итд. Поред тога моћи ће да, са високим степеном поузданости, на бази различитих критеријума изврши одговарајуће класификације. Користећи елементарна знања стечена током курса кроз рад на конкретним примерима из геолошке праксе студент ће бити оспособљен да обави анализу и интерпретацију структурног склопа и јасно дефинише елементе пликативног и дисјунктивног склопа у мезоскопско-макроскопском величинским подручју. На основу стечених практичних знања о употреби пројекције положајне лопте, кроз рад на вежбама, студенти ће моћи да прикупљене теренске и други структурне подаке правилно обрађују, анализирају и интерпретирају.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дефиниција, класификација и просторни положај геолошких структура. Увод у практичан рад на терену, препознавању и прикупљању структурно-геолошких података. Пројекције положајне лопте. Решавање угловних и просторних односа на пројекцији положајне лопте, у плану (на карти) и у профилу. Увод у појмове силе, усмереног притиска (стреса) и деформације стенских маса. Континуалне (дуктилне) и дисконтинуалне деформације. Пукотине, генеза и начин појављивања. Раседи, механизам раседања, генеза и класификација. Набори, генеза и класификација. Кливаж, будинаж, мулион структуре. Структурна анализа. Интерпретација структурних података.

Практична настава
Рад са геолошким компасом. Стереографска пројекција. Пројекција положајне полулопте, Schmidt-ове Wulf-ове мреже. Употреба пројекције положајне полулопте. Ротација положајне полулопте. Ротација око хоризонталне и косе осе седиментних текстура. Приказивање геолошких структура. Конструкција и интерпретација геолошких структура на картама. Тектонске координатне осе и геометрија пукотинских система. Анализа дисконтинуитета пукотина, раседа. Осе стреса. Раседнути набор. Померање по раседу, вектор целокупног кретања. Схема Мудија и Хила. Класификовање наборних структура. Конструкција набора на карти и на профилу. Статистички дијаграми. Обрада података прикупљених на терену.

Литература:
  1. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - електронско издање, РГФ, Београд
  5. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
Метода извођења наставе:
Предавања у виду презентација, самосталне вежбe, MOODLE апликација курса која је током претходног периода доведена до највишег нивоа (обухвата тестове, презентације, примере, делове материјала за спремање коловијума, материјал за вежбање итд), фотографије геолошких стуктура и анимације модела настанка сложених структурних облика, рад у специјализованом софтверу за статистичку обраду података (SSWIN, Stereo3)...
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит14
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања12
Практична настава24
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти