Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Историјска геологија Б

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (III семестар -OAS)
Хидрогеологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Историјска геологија Б
Предавачи:
проф. др Мери Ганић, Јелена Стефановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Општа геологија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као науком, њеним принципима, методама које се користе при стратиграфским истраживањима. Такође се кроз овај курс упознаје еволуциони развој Земље од космичке фазе до квартара.
Исход предмета:
Познавање основних стратиграфских метода које се користе при историјско геолошким истраживањима као и познавање историјско-геолошког развоја Земље, ради даље примене у детаљним геолошким истраживањима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Основни стратиграфскки принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геолошких тела. Методе стратиграфских истраживања. Појам време и граница у стратиграфији, Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Увод у геолошку историју. Космичка фаза у развоју Земљине коре. Главни структурни елементи у Земљиној кори. Геолошка историја за време архаика и протерозоика, физичко-географске карактеристике и развој органских заједница. Палеозојске периоде: опште особине, тектоника, магматизам, развој палеогеографских области. Класична развића током старијег и млађег палеозоика. Опште особине мезозоика, развој органског света, тектонске и палеогеографске особине. Карактеристике тријаске, јурске и кредне периоде. Опште особине, тектоника и магматизам. Развиће у Алпима тирјаса, јуре и доње и горње креде. Граница Mz-Kz. Опште особине кенозојске ере, подела. Палеоген: распрострањење палеоцена, еоцена, олигоцена. Приказ класичних типова развића, северни и јужни тип. Неоген. Опште особине и регионално распрострањење миоцена и плиоцена. Области Тетиса и Паратетиса. Квартар: опште особине, подела. Палеогеографија Европе за време плеистоцена и холоцена.

Практична настава
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака предвиђених Практикумом који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим геолошким особинама.

Литература:
  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду, 266, Београд
  2. Љ. Рундић,2007: Општа стратиграфија.- Универзитет у Београду, РГФ 117 стр.
  3. М. Ганић, 2016: Практикум из Историјске геологије, Универзитет у Београду, РГФ, 127 стр. Београд
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усменихи видео презентација и посебних предавања на инструктивним профилима за поједине стариграфске одељке. Вежбања су задаци који су употпуњени графичким приказима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања6
Практична настава12
Колоквијуми32 (2*16)
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти