Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Математика 1

Студијски програм:
Геологија (I семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Истраживање лежишта минералних сировина (I семестар -OAS)
Регионална геологија (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Математика 1
Предавачи:
проф. др Драган Станков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним теоријским и практичним елементима математике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:
  1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Д. Станков, (2016), Збирка решених задатака из Mатематике I Београд : Рударско-геолошки факултет). - 145 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm Тираж 150. - Библиографија: стр. 145. - Садржај с насл. стр. Комплексни бројеви ; Полиноми ; Матрице и детерминанте ; Системи линеарних једначина ; Вектори ; Аналитичка геометрија ; Криве другог реда. CIP 419 ISBN978-86-7352-317-0 , 512.64(075.8)(076) 514.12(075.8)(076) 514.742(075.8)(076) COBISS.SR-ID 226397708
  3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
  4. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе (израда задатака).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти