Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Карактеризација и инжењеринг карстних издани

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Карактеризација и инжењеринг карстних издани
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са традицијом истраживања карстних терена у нас и препознавања улоге Јована Цвијића као зачетника карстологије. Овладавање знањима из области истраживања и коришћења воде у карсту, њихова практична примена на карактеризацију и концептуално дефинисање карстне издани ради вештачког регулисања режима карстних подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење ради снабдевања водом становништва и индустрије.
Исход предмета:
Усвајање теоријских знања о карстној средини, сазнавање могућности регулације издани вештачким интервенцијама, и практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања и заштите подземних вода у карсту.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој карстологије, улога Јована Цвијића. Дистрибуција карстних терена у свету и феноменологија карста (процес карстификације, појаве). Методе истраживања воде у карсту. Карактеризација и концептуално дефинисање циркулација воде у карсту, однос са другим изданима и површинским водама. Билансирање вода у карсту, проблем одређивања сливова.Специфичности режима квантитета и квалитета карстних изданских вода, Водозахвати и објекти регулације издани у карсту (изворишне зоне и слив). Услови изградње и проблеми експлоатације површинских акумулација и др. вештачких објеката у карсту, Осетљивост карстних издани на загађивање, карте угрожености. Мере заштите вода у карсту и њихова ремедијација. Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Оптимални режим коришћења изданских вода, проблеми надексплоатације,. Подлоге за одрживо коришћење вода у карсту, ризици и конфликз менаџмент на локалном и/или међународном нивоу.Регулација у аридним областима. Практични примери и светска искуства.

Литература:
  1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, CRC
  3. Цвијић Ј: Карст, 1895, Београд
  4. Kresic N: Water in Karst, McGraw-Hill
  5. Goldschider & Drew: Methods in Karst Hydrogeology, IAH.
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања са унапред припремљеним презентацијама, и практичног рада на терену, Настава се може одржавати у блоку и ван високошколске установе на теренском полигону са непосредним радом на терену (комбинација показно-истраживачког рада). Врши се перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Организује се посебна посета одабраним објектима и извориштима. Настава из овог курса је отворена и за студенте других факултета и иностране учеснике у ком се случају може спроводити паралелно на енглеском и српском језику. Успешно извршене обавезе ових студената се такође сертификују ЕСП бодовима. Учесници у извођењу дела наставе или практичног рада могу бити по позиву и еминентни домаћи и инострани професори или стручњаци.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти