Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи
Предавачи:
проф. др Дејан Миленић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Геотермална енергија
Циљ предмета:
Познавање са основним појмовима експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења хидрогеотермалних ресурса.Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије. Упознавње специфичности израде хидрогеолошких/хидрогеотермалних дублета, геосонди и топлотних пумпи кроз конкретне примере коришћења хидрогеотермалне енергије
Исход предмета:
Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела. Развијање сазнања о могућностима успешне супституције фосилних горива хидрогеотермалним системима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефинисање појмова геотермалних ресурса, система и изворишта, Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи:конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије);Истраживања налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцена резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије), Оптимизација коришћења хидрогеотермалне енергије, хемијски састав подзмних вода као фактор коришћења у геотермологији, хидрогеотермални дублети, каскадно коришћење подземних вода, лито(петро)геотермална енергија и геосонде, примери изведених пројеката у Србији.

Литература:
  1. Миленић Д., Врањеш А.:Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,монографија,РГФ, 2012
  2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  3. Врањеш А.:Хидрогеотермални потенцијал територије града Београда, докторска дисертација, РГФ, 2012
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предаваног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти