ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Назив предмета: Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада
Предавачи:
проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов:  Одлагање индустријског отпада, Физичка и колоидна хемија
Циљ предмета:
 Разумевање техничког и не-техничког управљања опасним материјама и опасним отпадом.
Исход предмета:
1. Разумевање терминологије, номенклатуре и значајних карактеристика опасних отпада и материјала 2. Предикција понашања опасних хемикалија на површини, земљишту, подземне воде и системе обраде 3. Избор најприкладнијег начина третирања, привременог скалдиштења и одлагања опасног отпада 4. Примена научних принципа о опасном отпаду ради управљања, ремедијације и третирања 5. Процена токсичности и ризика при излагању опасним хемикалијама
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у хазардни отпад, дефиниција хазардног отпада, законска регулатива у свету, Европској унији и Србији, обезбеђење дозвола за рад, привремено складиштење, транспорт и депоновање. Класирање опасног отпада према „Каталогу отпада“ (EWC). Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада (узорковање, испитивање, контроле, доношење одлука) Производња опасног отпада (хемијска индустрија, рударство,, производња електричне струје, металургија). Процеси физичко-хемијског и биолошког третирања опасних отпада (флокулација и агломерација, флотирање, филтрирање, евапорација, неутрализација, оксидација-редукција, сорпција...). Стабилизација и солидификација опасног отпада. Термичко третирање (инсинерација, пиролиза, гасификација, плазма технологија) и депоновања остатака. Транспорт опасних отпада. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада (формирање депонија, хидротехничко уређење – облоге). Депоновање опасног отпада (рад депонија, затварање депонија). Утицај депонија опасног отпада на окружење (подземне воде, ваздух, земљиште, становништво) и мониторинг. Процена ризика и финансијско осигурање у руковању опасним отпадом

Практична настава
Класирање опасног отпада. Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада. Процеси физичко-хемијског и третирања опасних отпада. Процеси биолошког третирања опасних отпада. Стабилизација и солидификација. Термичко третирање (инсинерација) и депоновања остатака. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада. Утицај депонија опасног отпада на окружење и мониторинг. Процена ризика у руковању опасним отпадом.

Литература:
  1. LaGrega D. Michael, Buckingham L. Phillip, Evans C. Jeffrey, Hazardous Waste Management, McGraw-Hill, 2001.
  2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  3.  Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  4. Cheremisinoff N.P 'Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies' Butterworth-Heinemann, 2003
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти