Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Систематика несиликата

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Систематика несиликата
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са начином појављивања, особинама, хемизмом, начином кристализације и асоцијацијама у којима се најчешће појављују несиликатни минерали, који изграђују разноврсне руде, стене или су пратиоци рудних минерала.
Исход предмета:
Стицање потребних знања о карактеристикама рудних минерала и начину за њихово макроскопско детерминисање.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Постанак минерала. Класификација несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања и тестирања појединих физичких особина минерала. Самородни. Телуриди и селениди. Сулфиди. Сулфосоли. Халогениди. Оксиди (прости и сложени). Ниобати и танталати. Хидроксиди. Борати. Фосфати. Арсенати. Ванадати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати.

Практична настава
Предвиђа се обрада и тестирање минерала који припадају наведеним групама, коришћењем постојећих збирки минерала и стена, као и узорака који су прикупљени приликом теренске наставе.

Литература:
  1. Костов,И.: Минералогија, 583, Мир, Москва, 1971.
  2. Dana, J.D.Dana, E.S.: The System of Mineralogy, 1124, vol. II, John Wiley and sons inc., New York,1951.
  3. Nesse D.W., 2000: Introduction to mineralogy, Oxford Univessity Press.
  4. Bermanec V., 1999: Sistematska mineralogija-mineralogija nesilikata, TARGA, Zagreb
  5. Cvetković Lj. : Mineralogija nesilikatnih minerala, Rukopis udžbenika.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична - Power Point презентација. На вежбама студенти прегледају узорке у студентским збиркама и у Музеју минерала и стена.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти