ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, проф. др Раде Јеленковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања из области метода, техничких средстваа и система истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовања и документовања истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.
Исход предмета:
Овладавање специфичним знањима из области истраживања одабраних минералних ресурса, теоријским и практичним знањима везаним за планирање опробавања, контролу узимања и анализе проба, класификацију и евиденцију резерви, извођење доистраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживање лежишта минералних сировина, геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Истражне мреже, техничка средства и системи истраживања Геолошке структуре и морфологија рудних тела. Структурни облици и димензије лежишта. Пројектовање и пројекат истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Специфичности истраживања одређених морфогенетских типова ЛМС. Графичко приказивање облика, димензија и положаја рудних тела у оквиру различитих морфогенетских типова лежишта. Пројектовање истражних радова.Опробавање. Обрада, интерпретација и коришћење резултата опробавања. Контрола опробавања. Мрежа проба. Кондиције. Тачност прорачуна резерви. Грешке и вероватноћа. Грешке аналогије. Случајне и систематске грешке. Грешке методе прорачуна резерви. Поправни коефицијенти. Класификација и евиденција резерви.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:
  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  3. Introduction to mineral exploration, 2006. Еdited by Charles J. Moon, Michael K.G. Whateley & Аnthony M. Evans, 2nd edition.
  4. Marjoribanks R., 2010: Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, Second Edition. Springer, 238 pp.
  5. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику
Метода извођења наставе:
Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти