Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошки хазарди и управљање ризиком

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Геолошки хазарди и управљање ризиком
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање теоријских и практичних решења проблематике процене геолошких хазарда и ризика на одређеном подручју, везаних за тему докторске дисертације
Исход предмета:
Исход предмета је савладавање специфичних поступака анализа и корелација резултата теоријских и прaктичних истраживања са конкретним проблемима процене хазарда и ризика и њиховом применом просторном и урбанистичком планирању, пројектовању и експлоатацији објеката
Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, Основни појмови и дефиниције, Теоријске основе; 2. Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; 3. Класификација геолошких хазарда; 4. Основни принципи и методе изучавања геолошких хазарда и ризика; 5. Методе анализе и процене геолошких хазарда (квалитативне, квантитативне, комбиноване); 6. Методе анализе и процене ризика од геолошких хазарда (квалитативне, квантитативне, комбиноване); 7. Примена методологије процене хазарда и ризика (просторно и урбанистичко планирање и пројектовање); 8. Методе мониторинга, превенције и заштите (концепт early warning); 9. Управљање ризиком од геолошких хазарда-нивои повезаности и одговорности; 10. Социоекономски апект изучавања геолошких хазарда, 11. Оквир законске регулативе и пракса; међународни законски оквир, 12. Геолошки хазарди и ризик -примери најбоље праксе

Практична настава
Студијски истраживачки рад у договору с кандидатом

Литература:
  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon,
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis,
  3. Glade T., Anderson M.& Crozier M. (Eds) 2005. Landslide hazard and risk. John Willey & Sons, Ltd. England , February 2005. 824 pp
  4. Haque E.C. & Burton I. 2005. Adaption options strategies for hazards and vulnerability mitigation: an international perspective. Mitigation and adaptation strategies for global change (10). Springer Verlag
  5. Lee E.M. & Jones D.K.C. 2004. Landslide Risk Assessment. Tomas Telford Ltd., UK. 2004. 454
Метода извођења наставе:
Мултимедијалне предавања, менторски рад са кандидатима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит10

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти